[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 5، شماره 2 - ( 4-1395 ) ::
جلد 5 شماره 2 صفحات 18-25 برگشت به فهرست نسخه ها
ﻋﻮاﻣﻞ ایجادﮐﻨﻨﺪه ﺗﻌﺎرض در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ
محسن گنجی زاده، منصوره زاغری تفرشی، کیانوش نیرومند زندی
چکیده:   (1031 مشاهده)
مقدمه: ﭘﺪیده ﺗﻌﺎرض در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻮاره ﻣﺸﮑﻞﺳﺎز ﺑﻮده و ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺎرایﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و اﻓﺰایﺶ ﻫﺰینهﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻌﺎرض یکی از اﺟﺰای ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب در زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ دﻻیل ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ایجاد ﻣﯽﺷﻮد.
هدف: این ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﻋﻮاﻣﻞ ایجادﮐﻨﻨﺪه ﺗﻌﺎرض در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳت.
مواد و روش‌ها: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ- ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮ روی 147 ﻧﻔﺮ از ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن‌ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ در آﺑﺎن ﻣﺎه 1394 اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ‌ﮔﯿﺮی ﺧﻮﺷﻪ‌ای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. داده‌ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺶ‌ﻧﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ‌ﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ با دو بعد عوامل فردی و سازمانی ﮐﻪ دارای ﭘﺎیایی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ روش اﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ (0/74= α و 0/82=ICC) ﺑﻮد ﺟﻤﻊ‌آوری و با آزﻣﻮن‌ﻫﺎی آﻣﺎری ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ(داﻣﻨﻪ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر، ﻓﺮاواﻧﯽ و درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ و ضریب تغییرات) تحت SPSS16 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: از بین 147 ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،81 درﺻﺪ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ ﮐﻞ ﺷﺮﮐﺖ‌ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن 82/30 ﺳﺎل ﺑﻮد. بررسی ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻌﺎرض با محاسبه ضریب تغییرات نشان داد که ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدی (73/64) ﺗأﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ایﺠﺎد ﺗﻌﺎرض در ﺑﯿﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ داﺷﺖ داﺷﺖ(22/62).
نتیجه‌گیری: ﻧﺘﺎیﺞ این ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰایﺶ آﮔﺎﻫﯽ مدیران پرستاری در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ ایجاد ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻌﺎرض ﺷﺪه و این اﻓﺰایش آﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ‌ﮔﺮدد ﺗﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎران را آماده نمایند که برای رﻓﻊ و یا ﮐﺎﻫﺶ این ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ روش‌ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺴﺎﻋﺪت یﮑﺪیﮕﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ ﺗﻌﺎرض را ﻣﺪیﺮیﺖ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎء ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎری ﮔﺮدد.
 
واژه‌های کلیدی: ﺗﻌﺎرض، ﭘﺮﺳﺘﺎران اورژانس، ﻋﻮاﻣﻞ فردی ایجادﮐﻨﻨﺪه ﺗﻌﺎرض، ﻋﻮاﻣﻞ سازمانی ایجادﮐﻨﻨﺪه ﺗﻌﺎرض
متن کامل [PDF 295 kb]   (182 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۴/۵/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۶/۲/۶ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۳
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ganji Zadeh M, Naderi M, Mansoureh Zaghari Tafreshi M, Niroumand Zandi K. Factors affecting conflict among emergency nurses. مدیریت پرستاری. 2016; 5 (2) :18-25
URL: http://ijnv.ir/article-1-345-fa.html

گنجی زاده محسن، زاغری تفرشی منصوره، نیرومند زندی کیانوش. ﻋﻮاﻣﻞ ایجادﮐﻨﻨﺪه ﺗﻌﺎرض در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ. فصلنامه مديريت پرستاري. 1395; 5 (2) :18-25

URL: http://ijnv.ir/article-1-345-fa.htmlدوره 5، شماره 2 - ( 4-1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه مدیریت پرستاری Quarterly Journal of Nursing Management
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 3658