[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 6، شماره 3 و 4 - ( پاییز و زمستان 96 1396 ) ::
جلد 6 شماره 3 و 4 صفحات 28-37 برگشت به فهرست نسخه ها
راهبردهای نمایش عاطفی مدیران و عملکرد شغلی پرستاران
زهرا ریاحی پاقلعه، بهروز رضائی# ، سید حبیب اله حسینی
#استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فلاورجان، اصفهان، ایران
چکیده:   (1885 مشاهده)
مقدمه: کارایی یک بیمارستان در ارایه خدمات مراقبتی مناسب، مستلزم ارتباطات موثر بین مدیران و کارکنان پرستاری است و مهارتهای عاطفی مدیران عاملی مهم در اثربخشی رهبری و موفقیت سازمانی است. ابراز احساسات مناسب مدیران میتواند در بهبود عملکرد شغلی کارکنان موثر باشد.
هدف:  تحقیق حاضر با هدف تعیین ارتباط راهبردهای کار عاطفی مدیران پرستاری با عملکرد شغلی کارکنان پرستاری انجام شد.
مواد و روشها: مطالعه‌ای مقطعی، توصیفی و هم بستگی در یکی از بیمارستانهای آموزشی تهران در سال 1394 انجام شد. نمونه‌‌ای شامل 120 نفر از پرستاران و 15 نفر از مدیران پرستاری به روش نمونه گیری آسان انتخاب شد. ابزار مطالعه شامل پرسشنامه نمایش عاطفی دایندورف و پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون بود که پایایی آنها با آلفای کرونباخ  0/76 و 0/83 در مطالعات گذشته تایید شده بود. پرسشنامه عملکرد را کارکنان (پرستاران و سرپرستاران) و پرسشنامه نمایش هیجانی را مدیران (سرپرستاران و سوپروایزرها) به شیوه خودارزیابی تکمیل نمودند. داده ها با آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن با استفاده از  نرم افزار SPSS در سطح معناداری 0/05 تحلیل شد.
  یافته ها:  راهبردهای نمایش عاطفی واقعی و عمیق مدیران در سطح بالا (66/7%) و عملکرد شغلی کارکنان نیز در سطح بالا (90%) ارزیابی شد. از بین راهبردهای کار عاطفی فقط نمایش عاطفی واقعی مدیران با عملکرد کارکنان پرستاری همبستگی مثبتی داشت(0/203=P=0/020 ,  r). راهبردهای نمایش عاطفی مدیران و عملکرد شغلی کارکنان پرستاری با متغیرهای فردی آنان رابطه معنی‌داری نداشت (0/05 نتیجه گیری: سطح بالای راهبردهای کار عاطفی ممکن است سبب خستگی عاطفی و فرسودگی شغلی مدیران پرستاری شود. لذا ارزیابی سلامتی و انجام مداخلات روانشناختی مدیران ضرورت دارد. توصیه می شود راهبردهای نمایش عاطفی مدیران پرستاری به شیوه خود ارزیابی سنجش شود تا ضمن ارتقای آگاهی مدیران در این زمینه، به آنها در بکارگیری راهبردهای کار عاطفی موثر بر عملکرد کارکنان کمک نماید.
واژه‌های کلیدی: کار عاطفی، راهبردهای نمایش عاطفی، عملکرد شغلی، مدیران پرستاری، کارکنان پرستاری بیمارستان
متن کامل [PDF 263 kb]   (397 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
فهرست منابع
1. Hosseini M, Sedghi Goyaghaj N, Alamadarloo A, Farzadmehr M, Mousavi A. The relationship between job burnout and job performance of clinical nurses in Shiraz Shahid Rajaei hospital (thruma) in 2016. Journal of Clinical Nursing and Midwifery. 2017; 6 (2):59-68. [Persian]
2. Kavoosi Z, Ghaderi A, & Moeenizadeh M . Psychological Well-Being and Job Performance of Nurses at Different Wards. Research In Clinical Psychology And Counselings, 2015; 4(1), 175-194. [Persian] doi:10.22067/ijap.v4i1.37465
3. Hassani M. The Role of organizational learning on accountability and job performance of medical staff. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2015; 12 (11) :996-988. [Persian]
4. Faizy A, Azimpoor E, Zavvar T. The Role of Core Self-evaluation and Job Autonomy on Nurses' Job Performance in Sanandaj Public Hospitals. jhosp. 2017; 16 (3):112-119. [Persian]
5. Tummers L. The Relationship Between Coping and Job Performance. Journal of Public Administration Research and Theory. 2016 Oct 1; 27(1):150-62. doi:10.1093/jopart/muw058 [DOI:10.1093/jopart/muw058]
6. Rezaei B. Quality of clinical education (A case study in the viewpoints of nursing and midwifery students in Islamic Azad University, Falavarjan Branch). Educ Strategy Med Sci. 2016; 9 (2) :106-117. [Persian]
7. Ghalandari K. Investigating the role of emotional intelligence in the relationship between the rules of expressing feelings and the organizational health of service providers. Third International Accounting and Management Conference 2015, Tehran. [Persian]
8. Hochschild, A. R. The managed heart: The commercialization of feeling. 1983. Berkeley: University of California Press.
9. Bondarenko Y, du Preez E, Shepherd D. Emotional Labour in Mental Health Field Workers. New Zealand Journal of Psychology, 2017; 46(1): 4-13.
10. Diefendorff JM, Erickson RJ, Grandey AA, Dahling JJ. Emotional display rules as work unit norms: a multilevel analysis of emotional labor among nurses. Journal of occupational health psychology. 2011 Apr; 16(2):170. [DOI:10.1037/a0021725]
11. Badolamenti S, Sili A, Caruso R, Fida R. What do we know about emotional labour in nursing? A narrative review. British journal of nursing. 2017; 26(1). http://dx.doi.org/10.12968/bjon.2017.26.1.48 [DOI:10.12968/bjon.2017.26.1.48]
12. Gooty J, Connelly S, Griffith J, Gupta A. Leadership, affect and emotions: A state of the science review. The Leadership Quarterly. 2010 Dec 31; 21(6):979-1004. doi:10.1016/j.leaqua.2010.10.005 [DOI:10.1016/j.leaqua.2010.10.005]
13. Boucher C. A Qualitative Study of the Impact of Emotional Labour on Health Managers. The Qualitative Report. 2016 Nov 1; 21(11): 2148-2160. Retrieved from htp://nsuworks.nova.edu/tqr/vol21/iss11/15
14. Gardner WL, Fischer D, Hunt JG. Emotional labor and leadership: A threat to authenticity?. The Leadership Quarterly. 2009 Jun 30; 20(3):466-82. [DOI:10.1016/j.leaqua.2009.03.011]
15. Dahling JJ, Perez LA. Older worker, different actor? Linking age and emotional labor strategies. Personality and Individual Differences. 2010 Apr 30; 48(5):574-8. doi:10.1016/j.paid.2009.12.009 [DOI:10.1016/j.paid.2009.12.009]
16. Becker WJ, Cropanzano R, Van Wagoner P, Keplinger K. Emotional Labor within Teams: Outcomes of Individual and Peer Emotional Labor on Perceived Team Support, Extra-Role Behaviors, and Turnover Intentions. Group & Organization Management. 2017, 1-34. Doi: 1059601117707608
17. Fisk GM, Friesen JP. Perceptions of leader emotion regulation and LMX as predictors of followers' job satisfaction and organizational citizenship behaviors. The Leadership Quarterly. 2012 Feb 29;23(1):1-2. [DOI:10.1016/j.leaqua.2011.11.001]
18. Kinman G, Leggetter S. Emotional labour and wellbeing: what protects nurses?. InHealthcare 2016, 4(4): 89- 102. doi:10.3390/healthcare4040089 [DOI:10.3390/healthcare4040089]
19. Wang G. What role does leaders' emotional labor play in effective leadership? An empirical examination, PhD diss, University of lowa, 2011.
20. Reyahi S. Investigating the Relationship between Emotional Expressions of Managers and attitudes and behaviors of Executive Authorities in Rafsanjan, Master of Science (MSc), 2013, Islamic Azad University, Rafsanjan Branch.
21. Reyahi Paghaleh Z, Rezaei B, Hosseini SH. Investigating the relationship between emotional displays of nursing managers and the performance of nursing staff (Case study: Dr. Shariati Hospital, Tehran). Health Sciences. 2016 Jan 1;5(7S):179-84.
22. Arshadi N, & Peiriyani S. The relationship between Islamic work ethics with job performance, job satisfaction and intention to leave a job in staff. J of Islamic Management, 2014; 22 (1): 213-234. [Persian]
23. Safdar S, Friedlmeier W, Matsumoto D, Yoo SH, Kwantes CT, Kakai H, Shigemasu E. Variations of emotional display rules within and across cultures: A comparison between Canada, USA, and Japan. Canadian Journal of Behavioural Science/Revue canadienne des sciences du comportement. 2009 Jan; 41(1):1-10. DOI: 10.1037/a0014387 [DOI:10.1037/a0014387]
24. Delgado C, Upton D, Ranse K, Furness T, Foster K. Nurses' resilience and the emotional labour of nursing work: An integrative review of empirical literature. International Journal of Nursing Studies. 2017 May 1; 70:71-88. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2017.02.008 [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2017.02.008]
25. Al‐Hamdan Z, Oweidat IA, Al‐Faouri I, Codier E. Correlating Emotional Intelligence and Job Performance Among Jordanian Hospitals' Registered Nurses. In Nursing forum, 2017; 52 (1): 12-20. [DOI:10.1111/nuf.12160]
26. Al-Hawary SI, Banat NA. Impact of Motivation on Job Performance of Nursing Staff in Private Hospitals in Jordan. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences. 2017; 7(2):54-63. [DOI:10.6007/IJARAFMS/v7-i2/2824]
27. Al-khasawne, AL. Moh'd Futa, S. The Relationship between Job Stress and Nurses Performance in the Jordanian Hospitals: A Case Study in King Abdullah the Founder Hospital. Asian Journal of Business Management, 2013; 5(2): 267-275.
28. Trivellas,P. & Reclitis,P. The effect of job related stress on employees' satisfaction: A survey in Health Care. Social and Behavioral Sciences, 2013; (73), 718-726.
29. Al-Makhaita HM, ahmed Sabra A, Hafez A. Job performance among nurses working in two different health care levels, Eastern Saudi Arabia: a comparative study. International Journal of Medical Science and Public Health. 2014; 3(7):832-7. doi: 10.5455/ijmsph.2014.240420142 [DOI:10.5455/ijmsph.2014.240420142]
30. Klang, A. The Relationship between Personality and Job performance in Sales: A Replication of Past Research and an Extension to a Swedish Context. Journal of Stockholm University, 2012; (32): 1-5.
31. Biron M, van Veldhoven M. Emotional labor in service work: Psychological flexibility and emotion regulation. Human Relations. 2012; 65(10):1259-82. [DOI:10.1177/0018726712447832]
32. Walsh G, Bartikowski B. Employee emotional labor and quitting intentions: Moderating effects of gender and age. European Journal of Marketing. 2013 Jul 26; 47(8):1213-37. [DOI:10.1108/03090561311324291]
33. Hosseini M, Sedghi Goyaghaj N, Alamadarloo A, Farzadmehr M, Mousavi A. The relationship between job burnout and job performance of clinical nurses in Shiraz Shahid Rajaei hospital (thruma) in 2016. Journal of Clinical Nursing and Midwifery. 2017; 6 (2):59-68. [Persian]
34. Kavoosi Z, Ghaderi A, & Moeenizadeh M . Psychological Well-Being and Job Performance of Nurses at Different Wards. Research In Clinical Psychology And Counselings, 2015; 4(1), 175-194. [Persian] doi:10.22067/ijap.v4i1.37465
35. Hassani M. The Role of organizational learning on accountability and job performance of medical staff. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2015; 12 (11) :996-988. [Persian]
36. Tummers L. The Relationship Between Coping and Job Performance. Journal of Public Administration Research and Theory. 2016 Oct 1; 27(1):150-62. doi:10.1093/jopart/muw058 [DOI:10.1093/jopart/muw058]
37. Rezaei B. Quality of clinical education (A case study in the viewpoints of nursing and midwifery students in Islamic Azad University, Falavarjan Branch). Educ Strategy Med Sci. 2016; 9 (2) :106-117. [Persian]
38. Hochschild, A. R. The managed heart: The commercialization of feeling. 1983. Berkeley: University of California Press.
39. Bondarenko Y, du Preez E, Shepherd D. Emotional Labour in Mental Health Field Workers. New Zealand Journal of Psychology, 2017; 46(1): 4-13.
40. Diefendorff JM, Erickson RJ, Grandey AA, Dahling JJ. Emotional display rules as work unit norms: a multilevel analysis of emotional labor among nurses. Journal of occupational health psychology. 2011 Apr; 16(2):170. [DOI:10.1037/a0021725]
41. Badolamenti S, Sili A, Caruso R, Fida R. What do we know about emotional labour in nursing? A narrative review. British journal of nursing. 2017; 26(1). http://dx.doi.org/10.12968/bjon.2017.26.1.48 [DOI:10.12968/bjon.2017.26.1.48]
42. Gooty J, Connelly S, Griffith J, Gupta A. Leadership, affect and emotions: A state of the science review. The Leadership Quarterly. 2010 Dec 31; 21(6):979-1004. doi:10.1016/j.leaqua.2010.10.005 [DOI:10.1016/j.leaqua.2010.10.005]
43. Boucher C. A Qualitative Study of the Impact of Emotional Labour on Health Managers. The Qualitative Report. 2016 Nov 1; 21(11): 2148-2160. Retrieved from htp://nsuworks.nova.edu/tqr/vol21/iss11/15
44. Gardner WL, Fischer D, Hunt JG. Emotional labor and leadership: A threat to authenticity?. The Leadership Quarterly. 2009 Jun 30; 20(3):466-82. [DOI:10.1016/j.leaqua.2009.03.011]
45. Dahling JJ, Perez LA. Older worker, different actor? Linking age and emotional labor strategies. Personality and Individual Differences. 2010 Apr 30; 48(5):574-8. doi:10.1016/j.paid.2009.12.009 [DOI:10.1016/j.paid.2009.12.009]
46. Becker WJ, Cropanzano R, Van Wagoner P, Keplinger K. Emotional Labor within Teams: Outcomes of Individual and Peer Emotional Labor on Perceived Team Support, Extra-Role Behaviors, and Turnover Intentions. Group & Organization Management. 2017, 1-34. Doi: 1059601117707608
47. Fisk GM, Friesen JP. Perceptions of leader emotion regulation and LMX as predictors of followers' job satisfaction and organizational citizenship behaviors. The Leadership Quarterly. 2012 Feb 29;23(1):1-2. [DOI:10.1016/j.leaqua.2011.11.001]
48. Kinman G, Leggetter S. Emotional labour and wellbeing: what protects nurses?. InHealthcare 2016, 4(4): 89- 102. doi:10.3390/healthcare4040089 [DOI:10.3390/healthcare4040089]
49. Wang G. What role does leaders' emotional labor play in effective leadership? An empirical examination, PhD diss, University of lowa, 2011.
50. Reyahi S. Investigating the Relationship between Emotional Expressions of Managers and attitudes and behaviors of Executive Authorities in Rafsanjan, Master of Science (MSc), 2013, Islamic Azad University, Rafsanjan Branch.
51. Reyahi Paghaleh Z, Rezaei B, Hosseini SH. Investigating the relationship between emotional displays of nursing managers and the performance of nursing staff (Case study: Dr. Shariati Hospital, Tehran). Health Sciences. 2016 Jan 1;5(7S):179-84. Arshadi N, & Peiriyani S. The relationship between Islamic work ethics with job performance, job satisfaction and intention to leave a job in staff. J of Islamic Management, 2014; 22 (1): 213-234. [Persian]
52. Safdar S, Friedlmeier W, Matsumoto D, Yoo SH, Kwantes CT, Kakai H, Shigemasu E. Variations of emotional display rules within and across cultures: A comparison between Canada, USA, and Japan. Canadian Journal of Behavioural Science/Revue canadienne des sciences du comportement. 2009 Jan; 41(1):1-10. DOI: 10.1037/a0014387 [DOI:10.1037/a0014387]
53. Delgado C, Upton D, Ranse K, Furness T, Foster K. Nurses' resilience and the emotional labour of nursing work: An integrative review of empirical literature. International Journal of Nursing Studies. 2017 May 1; 70:71-88. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2017.02.008 [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2017.02.008]
54. Al‐Hamdan Z, Oweidat IA, Al‐Faouri I, Codier E. Correlating Emotional Intelligence and Job Performance Among Jordanian Hospitals' Registered Nurses. In Nursing forum, 2017; 52 (1): 12-20. [DOI:10.1111/nuf.12160]
55. Al-Hawary SI, Banat NA. Impact of Motivation on Job Performance of Nursing Staff in Private Hospitals in Jordan. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences. 2017; 7(2):54-63. [DOI:10.6007/IJARAFMS/v7-i2/2824]
56. Al-khasawne, AL. Moh'd Futa, S. The Relationship between Job Stress and Nurses Performance in the Jordanian Hospitals: A Case Study in King Abdullah the Founder Hospital. Asian Journal of Business Management, 2013; 5(2): 267-275.
57. Trivellas,P. & Reclitis,P. The effect of job related stress on employees' satisfaction: A survey in Health Care. Social and Behavioral Sciences, 2013; (73), 718-726.
58. Al-Makhaita HM, ahmed Sabra A, Hafez A. Job performance among nurses working in two different health care levels, Eastern Saudi Arabia: a comparative study. International Journal of Medical Science and Public Health. 2014; 3(7):832-7. doi: 10.5455/ijmsph.2014.240420142 [DOI:10.5455/ijmsph.2014.240420142]
59. Klang, A. The Relationship between Personality and Job performance in Sales: A Replication of Past Research and an Extension to a Swedish Context. Journal of Stockholm University, 2012; (32): 1-5.
60. Biron M, van Veldhoven M. Emotional labor in service work: Psychological flexibility and emotion regulation. Human Relations. 2012; 65(10):1259-82. [DOI:10.1177/0018726712447832]
61. Walsh G, Bartikowski B. Employee emotional labor and quitting intentions: Moderating effects of gender and age. European Journal of Marketing. 2013 Jul 26; 47(8):1213-37. [DOI:10.1108/03090561311324291]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Riahi Paghaleh Z, Rezaei# B, Hosseini S H. Emotional work strategies of managers and job performance of nurses. مدیریت پرستاری. 2018; 6 (3 and 4) :28-37
URL: http://ijnv.ir/article-1-530-fa.html

ریاحی پاقلعه زهرا، رضائی# بهروز، حسینی سید حبیب اله. راهبردهای نمایش عاطفی مدیران و عملکرد شغلی پرستاران. فصلنامه مديريت پرستاري. 1396; 6 (3 و 4) :28-37

URL: http://ijnv.ir/article-1-530-fa.htmlدوره 6، شماره 3 و 4 - ( پاییز و زمستان 96 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه مدیریت پرستاری Quarterly Journal of Nursing Management
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3855