[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 5، شماره 2 - ( 4-1395 ) ::
جلد 5 شماره 2 صفحات 18-25 برگشت به فهرست نسخه ها
ﻋﻮاﻣﻞ ایﺠﺎدﮐﻨﻨﺪه ﺗﻌﺎرض در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ
محسن گنجی زاده، منصوره زاغری تفرشی، کیانوش نیرومند زندی
چکیده:   (337 مشاهده)
مقدمه: ﭘﺪیﺪه ﺗﻌﺎرض در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻮاره ﻣﺸﮑﻞﺳﺎز ﺑﻮده و ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺎرایﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و اﻓﺰایﺶ ﻫﺰیﻨﻪﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻌﺎرض یﮑﯽ از اﺟﺰای ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب در زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ دﻻیﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ایﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
هدف: ایﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎیﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ایﺠﺎدﮐﻨﻨﺪه ﺗﻌﺎرض در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳت.
مواد و روش‌ها: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ- ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮ روی 147 ﻧﻔﺮ از ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن‌ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ در آﺑﺎن ﻣﺎه 1394 اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﺧﻮﺷﻪ‌ای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. داده‌ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺶ‌ﻧﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ‌ﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ با دو بعد عوامل فردی و سازمانی ﮐﻪ دارای ﭘﺎیﺎیﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ روش اﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ (0/74= α و 0/82=ICC) ﺑﻮد ﺟﻤﻊ‌آوری و با آزﻣﻮن‌ﻫﺎی آﻣﺎری ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ(داﻣﻨﻪ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر، ﻓﺮاواﻧﯽ و درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ و ضریب تغییرات) تحت SPSS16 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: از بین 147 ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،81 درﺻﺪ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ ﮐﻞ ﺷﺮﮐﺖ‌ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن 82/30ﺳﺎل ﺑﻮد. بررسی ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻌﺎرض با محاسبه ضریب تغییرات نشان داد که ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدی (73/64) ﺗأﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ایﺠﺎد ﺗﻌﺎرض در ﺑﯿﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ داﺷﺖ داﺷﺖ(22/62).
نتیجه‌گیری: ﻧﺘﺎیﺞ ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰایﺶ آﮔﺎﻫﯽ مدیران پرستاری در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ ایﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻌﺎرض ﺷﺪه و ایﻦ اﻓﺰایﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎران را آماده نمایند که برای رﻓﻊ و یﺎ ﮐﺎﻫﺶ ایﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ روش‌ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺴﺎﻋﺪت یﮑﺪیﮕﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ ﺗﻌﺎرض را ﻣﺪیﺮیﺖ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎء ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎری ﮔﺮدد.
واژه‌های کلیدی: ﺗﻌﺎرض، ﭘﺮﺳﺘﺎران اورژانس، ﻋﻮاﻣﻞ فردی ایﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻌﺎرض، ﻋﻮاﻣﻞ سازمانی ایﺠﺎدﮐﻨﻨﺪه ﺗﻌﺎرض
متن کامل [PDF 290 kb]   (43 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۴/۵/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۶/۲/۶ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۳
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ganji Zadeh M, Naderi M, Mansoureh Zaghari Tafreshi M, Niroumand Zandi K. Factors affecting conflict among emergency nurses. 3. 2016; 5 (2) :18-25
URL: http://ijnv.ir/article-1-345-fa.html
گنجی زاده محسن، زاغری تفرشی منصوره، نیرومند زندی کیانوش. ﻋﻮاﻣﻞ ایﺠﺎدﮐﻨﻨﺪه ﺗﻌﺎرض در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ. فصلنامه مديريت پرستاري. 1395; 5 (2) :18-25

URL: http://ijnv.ir/article-1-345-fa.html

دوره 5، شماره 2 - ( 4-1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه مدیریت پرستاری Quarterly Journal of Nursing Management
Persian site map - English site map - Created in 0.048 seconds with 792 queries by yektaweb 3461