:: دوره 5، شماره 2 - ( 4-1395 ) ::
جلد 5 شماره 2 صفحات 17-9 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی دانش و نگرش مدیران و کارکنان بیمارستان به اعتباربخشی
تابنده صادقی ، نجمه غلامحسینی ، هادی خوشاب ، سیدحمید سیدباقری* ، مهدی کرمی ، عصمت نوحی ، سکینه سبزواری
گروه پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران ، hamidsiba@rums.ac.ir
چکیده:   (6564 مشاهده)
مقدمه: یکی از شیوه‌های ارزشیابی بیمارستان‌های کشور استفاده از استاندارهای ملی اعتباربخشی است که توجه به آن موجب افزایش ایمنی بیمار و ارتقای کیفیت خدمات می‌شود. دانش و نگرش مثبت برای افراد دخیل در اجرای اعتباربخشی اعم از مدیران و پرسنل ضروری است.
هدف: در این پژوهش میزان دانش و نگرش مدیران و کارکنان بیمارستان‌های با درجات مختلف اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان نسبت به اعتبار بخشی مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش‌ها: این پژوهش از نوع توصیفی مقطعی است که در سال 1394 انجام شده است. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه اصلاح‌شده اعظمی و همکاران استفاده شد.۹۲ نفر از مدیران و کارکنان بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با حداقل یک سال سابقه کار به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی‌شده در این مطالعه شرکت کردند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 16 و آزمون‌های آماری تی‌تست و آنوا صورت گرفت.
یافته‌ها: بیشترین گروه شرکت‌کننده در این پژوهش پرستاران (45/7%) و کمترین را کارکنان اداری (20/7%) تشکیل می‌دادند. میانگین نمره دانش و نگرش در گروه مدیران برای بیمارستان‌هایی که موفق به اخذ رتبه قبولی شده بودند، به ترتیب3/14±37/11و 6/12±49/61و برای بیمارستان‌های ناموفق به ترتیب 3/61±32/94 و 8/02±38/22 بود. آزمون تی‌تست اختلاف معنی‌دار آماری را بین نمرات دانش و نگرش مدیران دو بیمارستان نشان داد (0/05>P). همچنین در مقایسه‌ی میانگین نمره دانش و نگرش در گروه پرستاران برای بیمارستان‌های موفق و ناموفق، تفاوت نمره دانش معنی‌دار
(0/05 >P) و این تفاوت برای نمره نگرش معنی‌دارنبود (0/05 نتیجه‌گیری: با توجه به اطلاعات این گروه از کارمندان برای موفقیت در امر اعتباربخشی ضروری به نظر می‌رسد. لازم است از طریق آموزش اصولی فرهنگسازی مناسب میان مدیران و کارکنان مراکز به‌منظور تضمین اجرای صحیح اعتباربخشی صورت گیرد.
 
واژه‌های کلیدی: دانش، نگرش، اعتباربخشی، مدیران بیمارستان، کارکنان بیمارستان
متن کامل [PDF 381 kb]   (3922 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1395/4/21 | پذیرش: 1396/3/30 | انتشار: 1396/4/3
فهرست منابع
1. Ameryoun A, Chaghary M, Tofighi S. The study of hospital accreditation procedure in selected countries and presentation of guidelines for IRAN. Quarterly Journal Teb vaTazkiyeh. 2013;22(1):61-8.
2. Arah O, Custers T, Klazinga N. Updating the key dimensions of hospital performance: the move towards a theoretical framework. 2003.
3. Emami Razavi H, Mohaghegh M. Hospital Accreditation Standards. Tehran, Iran. Seda Publication. 2008.
4. Draucker CB. The critique of Heideggerian hermeneutical nursing research. Journal of Advanced Nursing. 1999;30(2):360-73. [DOI:10.1046/j.1365-2648.1999.01091.x]
5. Agrizzi D, Jaafaripooyan E, Akbarihaghighi F. Key Performance Indicators (KPIs) for healthcare accreditation system. 2010.
6. Raeisi A, Asefzadeh S, Yarmohammadiyan M. A comparative study of accreditation information models in Europe and America. Health Information Management. 2006;3(2):1-9.
7. Sack C, Scherag A, Lütkes P, Günther W, Jöckel K-H, Holtmann G. Is there an association between hospital accreditation and patient satisfaction with hospital care? A survey of 37 000 patients treated by 73 hospitals. International Journal for Quality in Health Care. 2011;23(3):278-83. [DOI:10.1093/intqhc/mzr011]
8. Buetow S, Wellingham J. Accreditation of general practices: challenges and lessons. Quality and Safety in Health Care. 2003;12(2):129-35. [DOI:10.1136/qhc.12.2.129]
9. Heuer AJ. Hospital accreditation and patient satisfaction: testing the relationship. Journal for healthcare quality. 2004;26(1):46-51. [DOI:10.1111/j.1945-1474.2004.tb00471.x]
10. Fong J, Marsh GM, Stokan LA, Sang W, Vinson C, Ruhl L. Hospital quality performance report: an application of composite scoring. American Journal of Medical Quality. 2008;23(4):287-95. [DOI:10.1177/1062860608317064]
11. Karimi S, Gholipour K, Kordi A, Bahmanziari N, Shokri A. Impact Of Hospitals Accreditation On Service Delivery From The Perspective Views Of Experts: A Qualitative Study Journal of Payavard Salamat. 2013;7(4):337-53.
12. Schyve P. The evolution of external quality evaluation: observations from the Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations. International Journal for Quality in Health Care. 2000;12(3):255-8. [DOI:10.1093/intqhc/12.3.255]
13. Helbig M, Kahla-Witzsch H, Helbig S, Knecht R, Gstöttner W. nach DIN EN ISO 9001: 2000. HNO. 2006;54:922-8. [DOI:10.1007/s00106-006-1467-7]
14. El-Jardali F, Jamal D, Dimassi H, Ammar W, Tchaghchaghian V. The impact of hospital accreditation on quality of care: perception of Lebanese nurses. International Journal for Quality in Health Care. 2008;20(5):363-71. [DOI:10.1093/intqhc/mzn023]
15. Casey M, Klingner J. HMOs serving rural areas: experiences with HMO accreditation and HEDIS reporting. Managed care quarterly. 1999;8(2):48-59.
16. Pomey M, Francois P, Contandriopoulos A, Tosh A, Bertrand D. Paradoxes of French accreditation. Quality and Safety in Health Care. 2005;14(1):51-5. [DOI:10.1136/qshc.2004.011510]
17. Azami S, Tabrizi JS, Abdollahi L, Yari Fard Kh, Kabiri N, Valizadeh S, et al. Knowledge and Attitude of Top Managers toward Accreditation; in Tabriz and Ardabil Teaching Hospitals. Journal of Health and Hygine journal. 2012;3(2).
18. Frank J, Chapman M. Preparing for accreditation. Techniques in Gastrointestinal Endoscopy. 2011;13:229-33. [DOI:10.1016/j.tgie.2011.07.003]
19. Vatankhah S, Salemi A. A Study on Evaluation System of Hospitals Affiliated to Iran University of Medical Sciences Using Balance Score Cards, Tehran, Iran. Journal of Health Administration. 2010;12(38):49-58.
20. http://medcare.health.gov.ir/acn/hospitalevalu/Lists/List4/AllItems.aspx.
21. Younesi far M, Shahin A, Sanayeei A. Performance Evaluation of Sadoghi Hospital Based on «EFQM» Organizational Excellence Model Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. 2013;21(1):37-44.
22. Haghdoost A. Do You Want to Gain a Profound Insight into Sample Size and Statistical Power. Iranian Journal of Epidemiology. 2009;5(1):57-63.XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 5، شماره 2 - ( 4-1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها