:: دوره 5، شماره 3 و 4 - ( پاییز و زمستان 1395 ) ::
جلد 5 شماره 3 و 4 صفحات 62-70 برگشت به فهرست نسخه ها
فرسودگی شغلی در تکنسین‌های فوریت پزشکی
آقای حسن اسلامی علی آبادی، خانم راحله رجبی# ، خانم فریبا اسدی
دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
چکیده:   (1322 مشاهده)
مقدمه: کارکنان فوریت پزشکی اولین کسانی هستند که موقعیت‌های استرس‌زا را تجربه می‌کنند و این استرس‌ها طولانی مدت فرسودگی شغلی را به همراه دارد. لذا شناسایی خطرفرسودگی شغلی آنان بسیاراهمیت دارد.
هدف: این مطالعه تعیین میزان فرسودگی شغلی در تکنسین‌های فوریت پزشکی در نیمه اول سال 1395 بوده است.
مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و جامعه پژوهش را تمام تکنسین‌های پیش‌بیمارستانی خراسان‌جنوبی تشکیل داده بودند. نمونه‌گیری به روش تصادفی ساده از پایگاه‌های فوریت‌پزشکی، انجام شد. حجم نمونه (89 نفر) با توجه به مطالعات قبلی و انحراف معیار مطالعات مشابه محاسبه شد. شرکت‌کنندگان پرسشنامه دو قسمتی شامل اطلاعات دموگرافیک و فرسودگی شغلی مسلش را تکمیل کردند. جهت پایایی درونی ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. میزان آلفای به دست آمده از این پرسشنامه برابر با (0/84) بود، داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS و آمار توصیفی و آزمون‌های تحلیلی تجزیه تحلیل شدند.
یافته‌ها: اکثر شرکت‌کنندگان بین(25 تا 30) سال و متأهل و دارای تحصیلات فوق‌دیپلم بودند. بین(3 تا 8) سال سابقه‌کار داشته و ساعات‌کار نیمی از افراد بین(200 تا 250) در ماه بود. میانگین نمره فرسودگی شغلی(12/26±65/31) به‌دست آمد که کم‌ترین مقدار آن در افراد (38) و بیشترین مقدار آن (90) بود. میانگین نمره خستگی عاطفی
(7/91 ± 20/25)، شخصیت‌زدایی(5/41±10/97) و فقدان موفقیت فردی(8/67±032/08) به‌دست آمد که براساس پرسشنامه مسلش هر سه بعد در سطح خفیفی برآورد شدند.
نتیجه‌‌گیری: مطالعات بیشتری نیاز هست که عملکرد مدیران و عوامل مؤثر در بروز فرسودگی شغلی پرسنل پیش بیمارستانی بررسی شوند و به دیگر پایگاه‌های در سراسر کشور جهت برنامه‌ریزی، اجرا و ارزشیابی مداوم گزارش شوند. در غیر‌ این ‌صورت ممکن است در آینده این میزان خفیف فرسودگی شغلی به سمت متوسط و شدید پیشرفت کند و تمام ارکان یک سیستم را تحت تأثیر قرار داده و در نهایت باعث افت کیفیت شود.
واژه‌های کلیدی: اورژانس پزشکی، پیش بیمارستانی، فرسودگی شغلی
متن کامل [PDF 255 kb]   (778 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۶/۶ | پذیرش: ۱۳۹۶/۶/۲۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۶/۲۰
فهرست منابع
1. MacPhee M, Ellis J, McCutheon AS. Nurse staffing and patient safety. Canadian Nurse. 2006;102(8): 18-23.
2. Bayrami M, Hashemi T, Ghahramanzadeh A, Alaie P. The relationship between mental health and emotional intelligence with job burnout in nurses of Tabriz state hospitals. Journal of Research in Behavioural Sciences. 2011; 9(2):141-147. [Persian].
3. Ofordile C. Burnout among human services providers in Nigeria. Sustainable Human Development Review. 2010;2(2): 5.5-20.
4. Khatiban M, Hosseini S, Beikmoradi A. Burnout in the personnel of the emergency medical services in Hamadan province. Journal of Hamadan Nursing & Midwifery. 2012; 20(2):5-15. [Persian].
5. McAllister M, McKinnon J. The importance of teaching and learning resilience in the health disciplines: a critical review of the literature. Nurse education today. 2009;29(4):371-9. [DOI:10.1016/j.nedt.2008.10.011]
6. Essex B, Scott LB. Chronic stress and associated coping strategies among volunteer ems personnel. Prehospital Emergency Care. 2008;12(1):69-75. [DOI:10.1080/10903120701707955]
7. Maguire BJ, Hunting KL, Smith GS, Levick NR. Occupational fatalities in emergency medical services: a hidden crisis. Annals of emergency medicine. 2002;40(6):625-32. [DOI:10.1067/mem.2002.128681]
8. Sadr Momtaz N, Tabebi S, Mahmode M. A comparative study in disaster planning in selected countries. Tehran University Medical Journal. 2007;65(1):14-9. [Persian].
9. Maslach C, Jackson SE. The measurement of experienced burnout. Journal of Organizational Behavior. 1981;2(2):99-113. [DOI:10.1002/job.4030020205]
10. Rashedi V, Foroughan M, Hosseini M. Burnout and related demographic variables among Tehran Welfare Organization staffs. Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. 2012;16(1):28-36. [Persian].
11. Christina M, editor. Burn-out: A social psychological analysis. annual meeting of the American Psychological Association San Francisco, San Francisco. 1977.
12. Talaei A, Mokhber N, Mohammad Nejad M, Samari A. Burnout and associated factors among employees of university hospitals in Mashhad in 2006. Koomesh.2008; 9(3): 237-245.[Persian].
13. Lopez Franco M, Rodriguez Nunez A, Fernandez Sanmartin M, Marcos Alonso S, Martino Torres F Martino Sanches JM. Burnout Syndrome among health workers in pediatrics.Anales de Pediatria (Barcelona, Spain).2005;62(3):248-51.
14. Alavi S. Management and organization psychology. Tehran. Public Administration Training Center. 1992. [Persian].
15. Maslach C, Schaufeli WB, Leiter MP. Job burnout. Annual Review of Psychology. 2001; 52: 397-422. [DOI:10.1146/annurev.psych.52.1.397]
16. Sahraeian A, Toubaei S. Burnout and job satisfaction of nurses working in internal, surgery, psychiatry burn and burn wards. Horizon Medical Scienves, 2007, 12(4): 40-45 [Persian].
17. Wingenfeld K, Schulz M, Damkroeger A, Rose M, Driessen M. Elevated diurnal salivary cortisol in nurses is associated with burnout but not with vital exhaustion. PsychoNeuroEndocrinology. 2009; 34(8): 1144-51. [DOI:10.1016/j.psyneuen.2009.02.015]
18. Mirabzadeh Ardakani A, Samii M, Faizzade G, Irani Sh. Burnout and related factors on hospitalstaff Razi Psychiatric. Iranian Rehabilitation Journal. 2007; 8(29): 64-70. [Persian].
19. Moradi Z, Eslami A.A, Hasanzadeh A. Job Burnout Status among Pre-Hospital Emergency Technicians. Iranian Journal of Emergency Medicine. 2015; 2(1):28-32. [Persian].
20. França SPdS, De Martino MMF, Aniceto EVdS, Silva L.L. Predictors of burnout syndrome in nurses in the prehospital emergency services. Acta Paul Enferm. 2012;25(1):68-73.
21. Cicchitti C, Cannizzaro G, Rosi F, Maccaroni R, Menditto VG. Burnout syndrome in pre-hospital and hospital emergency. cognitive study in two cohorts of nurses. Recent Progress in Medicine. 2014; 105(7-8): 275-280.
22. Iglesias MEL, de Bengoa Vallejo RB, Fuentes PS. The relationship between experiential avoidance and burnout syndrome in critical care nurses: A cross-sectional questionnaire survey. International Journal Of Nursing Studies. 2010;47(1):30-7. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2009.06.014]
23. Da Silva R, Carolina T, Felipe D , Patrícia M, Ana L, Laura de A. Hardy personality and burnout syndrome among nursing students in three Brazilian universities: an analytic study. BMC Nursing.2014; 13(9): 1-6. [DOI:10.1186/1472-6955-13-9]
24. Karimi S.E, Kamal SH.M, Harouni G.G, Ahmadi S, Shushtari Z.J. Ecological Study of Violence against Children in Provinces of Iran: A Cluster Analysis. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences (JMUMS). 2015; 25(130): 87-99. [Persian].
25. Delpasand M, Raeissi P, Begdeli F, Shahabi M. The impact of job rotation on nurses burnout in Ayatollah Kashani hospital, Tehran: A case study. Iran Occupational Health. 2011; 7(4):7-17. [Persian].
26. Ebrahimi H, Navidian A, Ameri M, Sadeghi M. Burnout, dimensions and factors related to the operational staff and emergency medicine. Health Promotion Management Journal. 2014; 3(3): 16-26.[Persian].
27. Moshtagh Eshgh Z, Aghaeinejad A.A, Peyman A, Amirkhani A, Taghinezhad F, Sheikhi A.A. The relationship between occupational stresses with job burnout in pre-hospital emergency staff. Jorjani Hakim Journal. 2015;2(2):41-33. [Persian].
28. Wu S, Zhu W, Wang Z, Wang M, LAN Y. Relationship between burnout and occupational stress among nurses in china. Journal of Advance Nurse. 2007;59(3):233-39. [DOI:10.1111/j.1365-2648.2007.04301.x]XML   English Abstract   Printدوره 5، شماره 3 و 4 - ( پاییز و زمستان 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها