:: دوره 5، شماره 3 و 4 - ( پاییز و زمستان 1395 ) ::
جلد 5 شماره 3 و 4 صفحات 80-91 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه میزان تاب‌آوری‌، اهمال‌کاری‌، استرس و فرسودگی شغلی در پرستاران بخش‌های روانپزشکی و غیر روانپزشکی
آقای کیانوش عزیزی، حمزه احمدیان# ، علیرضا ناظمی
گروه روانشناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
چکیده:   (1207 مشاهده)
مقدمه:پرستاران شاغل در بخش‌های روانپزشکی به دلیل شرایط خاص ناشی از محیط کار و بیماران ممکن است بیشتر در معرض فرسودگی شغلی و به خطر افتادن سلامت عمومی قرار گیرند. اما این موضوع حائز اهمیت است که تنها پرستاران بخش روانپزشکی در معرض این خطر قرار دارند یا خیر؟
هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه میزان تاب‌آوری‌، اهمال‌کاری‌، استرس و فرسودگی شغلی و رابطه بین آنها در پرستاران بخش‌های روانپزشکی و غیر روانپزشکی است.
مواد و روش‌ها: روش پژوهش حاضر علّی - مقایسه‌ای از نوع پس رویدادی می‌باشد. از میان پرستاران شاغل در بیمارستان‌های شهر سنندج در سال 1394 از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای در دسترس 101 نفر از پرستاران (48 نفری در بخش‌های روانپزشکی و 53 نفری در بخش‌های غیر روانپزشکی) انتخاب شدند. چهار پرسشنامه تاب‌آوری کانر و دیویدسون (2002)، استرس شغلی‌گری و اندرسون (1981)، فرسودگی شغلی ماسلاچ (1993) و پرسشنامه اهمال‌کاری لی (1986) برای جمع‌آوری داد‌ه‌ها استفاده شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس چند راهه مانوا (تحلیل واریانس چند متغیره) استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان دادند که بین پرستاران بخش‌های روانپزشکی و غیر روانپزشکی از نظر میزان استرس شغلی و فرسودگی شغلی تفاوت معناداری وجود دارد (0/05≥P)؛ اما از نظر تاب‌آوری و اهمال‌کاری شغلی تفاوت معناداری یافت نشد‌. محاسبه ضریب همبستگی ارتباط مستقیم هرکدام از متغیرهای استرس شغلی(0/45)، اهمال‌کاری (0/32) و فرسودگی شغلی (0/21) را با متغیر تاب‌آوری نشان داد. همچنین مجذور همبستگی چندگانه‌ی متغیر تاب‌آوری برابر (0/73) بود. به عبارت دیگر؛ متغیرهای استرس شغلی، اهمال‌کاری و فرسودگی شغلی روی‌هم 73% از تغییرات متغیر تاب‌آوری را تبیین می‌کنند.
نتیجه‌‌گیری: به منظور افزایش تاب‌آوری پرستاران دانش افزایی آنان در زمینه استرس و فرسودگی شغلی، تهیه طرح‌های آموزشی شامل انعطاف‌پذیری، خستگی‌ناپذیری، خودشناسی و نوع‌دوستی که از مؤلفه‌های تاب‌آوری است، در تمامی بخش‌ها و مدیران پرستاری ضروری است.
 
واژه‌های کلیدی: اهمال‌کاری شغلی‌، استرس شغلی‌، روان‌پرستاران، تاب‌آوری شغلی‌، فرسودگی شغلی‌
متن کامل [PDF 841 kb]   (789 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۸/۱۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۵/۳۱ | انتشار: ۱۳۹۶/۶/۲۰
فهرست منابع
1. Cleary M, Walter G. Towards a healthier lifestyle for staff of a psychiatric hospital: description of a pilot program; International Journal of Mental Health Nursing. (2005); 14:32–36. [DOI:10.1111/j.1440-0979.2005.00352.x]
2. Atwal A, Caldwell K. Nurses' perceptions of multidisciplinary team work in acute healthcare. International Journal Parak Nurse. (2006); 12(6): 359-365. [DOI:10.1111/j.1440-172X.2006.00595.x]
3. Poramlshy, Samad. Study of job stress in pregnant nurses working in medical and surgical hospitals, Nursing. Payam-A- Nor, Tehran University of Medical Sciences. (2002). [Persian].
4. Taghavi R, Yazdani A, Ibrahim M. Prevalence of depression in comparison with the rest of the psychiatric nurses and nurse Ifslnamh hospitals and doctors. Journal of Nurses & Physicians. (2012); 23:16-11.[Persian].
5. Hansen N, Sverke M., Naswall K. Predicting nurse burnout from demands and resources in three acute care hospitals under different forms of ownership. across sectional questionnaire survey. International Nursing Studies. (2009);46(1):106-95.
6. RasoulianM, Elahi F, Afkhamzadeh E. Related burnout in nurses' character traits, Thoughts & Behavior, 9th year. (2006); 76-64. [Persian].
7. Momeni H. Salehi J. Compare burnout in nurses working in health and education University of Medical Sciences. Journal of Arak (4). (2009). [Persian].
8. RahmaniB, BehshidM. Zamanzadeh V. Associated public health and burnout among nurses in ICU. Iran Journal of Nursing.2016;23(66): [Persian].
9. Kohpayezadeh J. Agilinejad M. MokamelkhahE. GolabadiM. Investigation of factors influencing burnout in staffcolleges of the former University of Medical Sciences Iran. Razi Journal of Medical Sciences.(2010); 18(90):2735. [Persian].
10. Youssefi, M. Compare rates of depression and job stress in psychiatric and non-psychiatric nurses. Journal of Nursing, (2008), 2: 85-76. [Persian].
11. Epstin DG. Extinguish workplace stress. Nursing Management. [Internet]. [Cited September 2010]. Available from: http://ovidsp. tx.ovid.com/pp07/convention11/Epstin.pdf.
12. Lu K. Chang L. Wu H. Relationships between Professional Commitment, Job Satisfaction, And work Stress In Public Health Nurses In Taiwan. Journal of Professional Nursing. (2007); 23‌(2): 110–116.
13. Emami M, Majidi D, Medicine & Cultivate: Development and validation of a scale of moral distress of nurses in the community. Journal of Professional Nursing 2010; 3(4): 55-46. [persian].
14. Letvak S., Buck R. Factors Influencing Work Productivity and Intent to Stay in Nursing. Journal of Hamedan University of Medical Sciences. 2008; 26(3):159-165. [Persian].
15. Bernandz J. The Family Studies. [H. Ghazian, trans]. 2nd edition, Tehran: Study Books (1393).
16. Farhadi M, HemmatiKhalkhali H. Job stressors in critical nurses. The Journal of Urmia Nursing Midwifery Faculty. (2014); 11(11):875-83. [persian].
17. Moosavi Tabar S. Rahmani R. Sirati Nayyer M. Abbas Zadeh Z. Influence factors in job satisfaction of nurses in the selected military and civil hospital in Tehran. Journal of Nurse and Physician Within War. (2013) ; (23, 24):34-9.[persian].
18. Siroise F. Replication and extension of the procrastination-health model with community-dwelling adults. Personality and Individual Differences. (2007); 43, 15–26 [DOI:10.1016/j.paid.2006.11.003]
19. Farzi N, Bahlakeh A, Bordbar G. Relationship between nurses' job stress and procrastination: case study. Quarterly Journal of Nursing Management 2015; 4(2):71-79.
20. Bakhtiari B. Soleimani L. Spiritual Intelligence, Journal of New Thoughts on Education. (2007); 21, 11-24.
21. McGee EM. The healthing circle resiliency in nurses. Journal of Issues in Mental Health Nursing.(2006);27:43-57. [DOI:10.1080/01612840500312837]
22. Kasiri Dolatabadi N. Hosseini Kokamari P. Sharifi Rad G. Hassanzadeh A. Shahnazi H. Investigation of the relationship between job stress and work- related absences in Isfahan province health center administrative staff. Journal of Health Systems Research. (2011);7(6):1243-9. [persian].
23. Phili W. Karen-Leigh E. Caring as a resillient practice in Mental Health Nursing. International Journal of Mental Health Nursing. (2007);16(2):132-5. [DOI:10.1111/j.1447-0349.2007.00456.x]
24. Boroomand Z. Management of Organizational Behavior, Tehran: Payam-A- Noor University publisher. 1998. [persian].
25. Allister. McKinnon J. The importance of teaching and learning resilience in the health disciplines; a critical review of the literature. Journal of Nurses Education Today. (2009); 29(1).371- 379.
26. ShakrinyaI. Mohammadpur M. The relationship between job stress and resiliency with burnout among nurses. Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. Improvement. (2010); 14 (2: 191-167.
27. Amini F. The relationship between resiliency and burnout development of research in nursing. Journal of Nursing. (2012); 6(2), 94-102.
28. Faraji O. Valiee S. Moridi G. Ramazani A. Rezaei Farimani M. Relationship between job characteristic and job stress in nurses of Kurdistan University of Medical Sciences educational hospitals. Journal of Nursing Research. (2012);7(25):51-53. [persian].
29. Maslach C, Schau feli WB, Leuter MP. Job burnout: Annual Review of Psychology.(2001); 52: 422-397.
30. Filian E. Assessing the relationship between occupational burnout and nurses coping sterategy among Tehran educational hospitals nurses. [MSc thesis]. Tehran. Tarbiat Modares University. (2000).[Persian]
31. Conner KM. Davidson JRT. Development of a new resilience scale: The Conner-Davidson resilience scale(CD-RISC). Depression & Anxiety. (2003); 18(1):76-82. [DOI:10.1002/da.10113]
32. Samani Siamak. Resiliency, mental health and life satisfaction. Journal of Psychiatry and clinical psychology. (2007) ;3(7): 295-290. [Persian].
33. Lee I. Wang H. Occupational stress and related factors in public health nurses. Journal of Nursing Method. (2002); 10(4):53-60.
34. Khosravi A. Job satisfaction survey of their employees in the education sector Vahmalkary Iran Trade Promotion Organization. Journal of Educational Leadership and Management, Garmsar Islamic Azad University. (2009);7(3): 26-44.
35. DashtbozorgiZ. Bakhtiar pour S. Tuesday comparison burnout and mental health in psychiatric hospitals and psychiatric staff. Journal of New findings in the Nursing. 2011; 24(10): 129-113. [Persian].
36. LuK. Chang L. Wu H. Relationships between professional commitment, job satisfaction, and work stress in public health nurses in Taiwan. Journal professional Nurses. (2007);‌ 23‌(2): 110–116.
37. McGrath A. Reid N. Boore J. Occupational stress in nursing. International Journal of Nursing Studies. (2003);40(5): 555–565. [DOI:10.1016/S0020-7489(03)00058-0]
38. Beg Moradi A. Nurses' moral distress in the intensive care unit: a survey of hospitals in Hamadan. Journal of Medical Ethics & History. (2012); 5(2): 63-53.
39. Mirabzadeh A., Irani Sh., Samiee M., Feyzzadeh G. Burnout and its related factors in Razi Psychiatric Hospital staff. Journal of Rehabilitation (2007); 6:3-8. [Persian].XML   English Abstract   Printدوره 5، شماره 3 و 4 - ( پاییز و زمستان 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها