:: دوره 6، شماره 3 و 4 - ( پاییز و زمستان 96 1396 ) ::
جلد 6 شماره 3 و 4 صفحات 57-65 برگشت به فهرست نسخه ها
پیش‌بینی امید به زندگی در پرستاران براساس شادکامی، عمل به باورهای دینی و سرسختی روانشناختی
زهرا دشت بزرگی، صدرا علی پور، آمنه شاهنده، سهیلا پایان#
#استادیار، گروه معارف اسلامی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران
چکیده:   (1963 مشاهده)
مقدمه: به دلیل استرس‌های ناشی از سختی کار پرستاران، بهبود ویژگی‌های روانشناختی آنها از جمله امید به زندگی ضروری به نظر می‌رسد.
هدف: این پژوهش با هدف پیش‌بینی امید به زندگی در پرستاران براساس شادکامی، عمل به باورهای دینی و سرسختی روانشناختی انجام شد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دولتی شهر اهواز در سال 1396 بودند که از میان آنان 220 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. تمامی شرکت‌کنندگان پرسشنامه‌های امید به زندگی (اسنایدر و همکاران، 1991)، شادکامی آکسفورد (آرگایل و لو، 1990)، عمل به باورهای دینی (گلزاری، 1379) و سرسختی روانشناختی (کوباسا، 1979) را تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS19 و با روش‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان تحلیل شدند.  
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد بین شادکامی (0.483=r)، عمل به باورهای دینی (0.345=r) و سرسختی روانشناختی (0.291=r) با امید به زندگی پرستاران رابطه مثبت و معنادار وجود داشت. همچنین متغیرهای مذکور به‌طورمعناداری توانستند 41.1 درصد از تغییرات امید به زندگی پرستاران را پیش‌بینی کنند که سهم شادکامی بیشتر از سایر متغیرها بود (0.01≥P).
نتیجه‌‌گیری: با توجه به نتایج برنامه‌ریزان، مشاوران و درمانگران باید به آثار و پیامدهای شادکامی، عمل به باورهای دینی و سرسختی روانشناختی توجه کرده و براساس آنها برنامه‌های مناسبی برای بهبود امید به زندگی پرستاران طراحی و اجرا کنند.
واژه‌های کلیدی: امید، شادکامی، باورهای دینی، سرسختی، پرستاران
متن کامل [PDF 281 kb]   (1063 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۹/۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۲۹ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
فهرست منابع
1. Wang Y, Liesveld J. Exploring job satisfaction of nursing faculty: theoretical approaches. Journal of Professional Nursing. 2015; 31(6): 482-92. [DOI:10.1016/j.profnurs.2015.04.010]
2. Gerber M, Jonsdottir IH, Lindwall M, Ahlborg G. Physical activity in employees with differing occupational stress and mental health profiles: A latent profile analysis. Psychology of Sport and Exercise. 2014; 15(6): 649-58. [DOI:10.1016/j.psychsport.2014.07.012]
3. Griffin B, Hesketh B, Loh V. The influence of subjective life expectancy on retirement transition and planning: a longitudinal study. Journal of Vocational Behavior. 2012: 81(2): 129-37. [DOI:10.1016/j.jvb.2012.05.005]
4. Wellenzohn S, Proyer RT, Ruch W. How do positive psychology interventions work? a short-term placebo-controlled humor-based study on the role of the time focus. Personality and Individual Differences. 2016; 96: 1-6. [DOI:10.1016/j.paid.2016.02.056]
5. Bodner E, Bergman YS. Loneliness and depressive symptoms among older adults: the moderating role of subjective life expectancy. Psychiatry Research. 2016; 237: 78-82. [DOI:10.1016/j.psychres.2016.01.074]
6. Meherunissa S. An analysis of gratitude and hope in relation to happiness. The International Journal of Indian Psychology. 2016; 4(1): 365-76.
7. Wang C. Finding purpose, passion, and happiness in your profession. Journal of Medical Imaging and Radiation Sciences. 2017; 48(2): 114-7. [DOI:10.1016/j.jmir.2017.04.004]
8. Cordero JM, Salinas-Jimenez J, Salinas-Jimenez MM. Exploring factors affecting the level of happiness across countries: a conditional robust nonparametric frontier analysis. European Journal of Operational Research. 2017; 256(2): 663-72. [DOI:10.1016/j.ejor.2016.07.025]
9. Baqer G. Relationship between happiness and personality variables. European Psychiatry. 2016; 33: 210-220. [DOI:10.1016/j.eurpsy.2016.01.502]
10. Sepehrian-Azar F, Mohammadi N, Badalpoor Z, Norozzadeh V. Relationship of hope and happiness with marital satisfaction. Journal of Health and Care. 2017; 18(1): 44-37. [Persian]
11. Taghizadeh Gogdareh, M. Investigating the relationship between the practice of religious beliefs, life expectancy and life satisfaction with the students' addiction level (Undergraduate Master's Degree in Psychology). Allameh Tabatabaei University, Tehran; 2014. [Persian]
12. Cribari-Neto F, Souza TC. Religious belief and intelligence: Worldwide evidence. Intelligence. 2013; 41(5): 482-9. [DOI:10.1016/j.intell.2013.06.011]
13. Strulik H. An economic theory of religious belief. Journal of Economic Behavior & Organization. 2016; 12(8): 35-46. [DOI:10.1016/j.jebo.2016.04.007]
14. Willard AK, Norenzayan A. Cognitive biases explain religious belief, paranormal belief, and belief in life's purpose. Cognition. 2013; 129(2): 379-91. [DOI:10.1016/j.cognition.2013.07.016]
15. Lehmann D. Hope and religion. Estudos Avancados. 2012; 26(75): 219-35. [DOI:10.1590/S0103-40142012000200015]
16. Samadifard, HR. Relationship between spiritual well-being and religious beliefs with life expectancy in diabetic patients. Journal of Islam and Health. 2016; 2(2): 41-51. [Persian]
17. Almashaan O. The relation between psychological hardiness, sector somatic complaints, hope, and exteraversion among gender differences in employees in the Govermental sector. Journal of the Social Sciences. 2011; 39(3): 49-81.
18. Zerach G, Karstoft K, Solomon Z. Hardiness and sensation seeking as potential predictors of former prisoners of wars' posttraumatic stress symptoms trajectories over a 17-year period. Journal of Affective Disorders. 2017; 218: 176-81. [DOI:10.1016/j.jad.2017.04.025]
19. Salim J, Wadey R, Diss C. Examining the relationship between hardiness and perceived stress-related growth in a sport injury context. Psychology of Sport and Exercise. 2015; 19(3): 10-17. [DOI:10.1016/j.psychsport.2014.12.004]
20. Zahed Babelan A, Ghasempour A, Hasanzade S. The role of forgiveness and psychological hardiness in prediction of hope. Knowledge & Research Applied Psychology. 2011; 12(45): 12-19. [Persian]
21. Ling Y, Huebner ES, Liu J, Liu W, Zhang J, Xiao J. The origins of hope in adolescence: A test of a social–cognitive model. Personality and Individual Differences. 87: 307-11. [DOI:10.1016/j.paid.2015.08.016]
22. Kermani Z, Khodapanahi MK, Heidari M. Psychometric properties of Snyder Hope Scale. Journal of Applied Psychology. 2011; 5(3): 7-23. [Persian]
23. Senik C. The French unhappiness puzzle: The cultural dimension of happiness. Journal of Economic Behavior & Organization. 106: 379-401. [DOI:10.1016/j.jebo.2014.05.010]
24. Karami J, Sanjabi A, Karim P. The prediction of life satisfaction among the elderly based on resilience and happiness. Journal of Aging. 2017, 2(4): 229-236. [Persian]
25. Golzary, M. Making the scale of assessing the characteristics of religious people and their relationship with their mental health. Tehran Alamh Tabatabee University PhD thesis; 2000. [Persian]
26. Merino-Tejedor E, Hontangas-Beltran PM, Boada-Grau J, Lucas-Mangas S. Hardiness as a moderator variable between the Big-Five Model and work effort. Personality and Individual Differences. 85: 105-10. [DOI:10.1016/j.paid.2015.04.044]
27. Rajaee, Z; Shafizadeh, H; Babaeiamiri, N; Amir Fakhraei, A; and Ashouri, J. The role of burnout, perceived social support and psychological hardiness in predicting the quality of life of nurses. Journal of Nursing. 2017; 30(106), 1-10. [Persian] [DOI:10.29252/ijn.30.106.1]
28. Sang-Ho L. Hong Kong's happiness indices: what they tell us about life? Journal of Socio-Economics. 2011; 40(5): 564-72. [DOI:10.1016/j.socec.2011.04.013]
29. Tarimoradi A. Compares the degree of hardiness and public health between Iranian and English women University Students. Social Behavior Sciences. 2014; 116(3): 101-5. [DOI:10.1016/j.sbspro.2014.01.175]XML   English Abstract   Printدوره 6، شماره 3 و 4 - ( پاییز و زمستان 96 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها