:: دوره 7، شماره 2 - ( تابستان 1397 ) ::
جلد 7 شماره 2 صفحات 9-17 برگشت به فهرست نسخه ها
تحلیل روابط حمایت سازمانی، اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی در پرستاران بیمارستان
یحیی صفری، محمد اسدی# ، صدف خلیجیان، محمدرضا جورسرا
#دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی. دانشگاه کردستان، ایران
چکیده:   (306 مشاهده)

مقدمه: امروزه کمبود پرستاران متعهد در سیستم‌های مراقبت سلامت سراسر دنیا عامل عمده‌ای است که پیامدهای مراقبت از مددجویان را به خطر می‌اندازد. از این‌رو شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش تعهد سازمانی پرستاران می‌تواند گامی در جهت بهبود خدمات ارائه شده به بیماران باشد.

هدف: هدف از پژوهش حاضر تحلیل روابط بین حمایت سازمانی، اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی در پرستاران بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه می‌باشد.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی؛ از جنبه زمان گردآوری داده‌ها، مقطعی و از لحاظ شیوه گردآوری داد‌ه‌ها و میزان کنترل متغیرها، در زمره پژوهش‌های توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان امام رضا (ع) استان کرمانشاه تشکیل می دادند که با استناد به جدول مورگان 214 پرسشنامه جهت انتخاب افراد نمونه به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده در بین پرستاران توزیع گردید. ابزار گردآوری داده‌ها سه پرسشنامه حمایت سازمانی، اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی بودند. که روایی آن‌ها به استناد به دیدگاه صاحب‌نظران و پایایی آن‌ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 88/0، 79/0، 82/0 مورد تأیید قرار گرفت.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که حمایت سازمانی و اعتماد سازمانی رابطه مثبت و معناداری با تعهد سازمانی دارند. همچنین یافته‌ها نشان داد که اعتماد سازمانی می‌تواند نقش میانجی را در رابطه بین حمایت سازمانی و تعهد سازمانی ایفا نماید.

نتیجه‌گیری: برمبنای یافته‌های پژوهش مدیران بیمارستان می‌توانند با تقویت حمایت سازمانی در میان پرستاران زمینه افزایش اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی را در میان پرستاران را فراهم نمایند.

واژه‌های کلیدی: حمایت سازمانی، اعتماد سازمانی، تعهد سازمانی
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ | پذیرش: ۱۳۹۷/۳/۷ | انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۷


XML   English Abstract   Printدوره 7، شماره 2 - ( تابستان 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها