:: دوره 7، شماره 2 - ( تابستان 1397 ) ::
جلد 7 شماره 2 صفحات 9-17 برگشت به فهرست نسخه ها
تحلیل روابط بین حمایت سازمانی، اعتماد و تعهد سازمانی در پرستاران ستان
یحیی صفری، محمد اسدی#، صدف خلیجیان، محمدرضا جورسرا
#دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی. دانشگاه کردستان، ایران
چکیده:   (1217 مشاهده)

مقدمه: امروزه کمبود پرستاران متعهد در سیستم‌های مراقبت سلامت سراسر دنیا عامل عمده‌ای است که پیامدهای مراقبت از مددجویان را به خطر می‌اندازد. از این‌رو شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش تعهد سازمانی پرستاران می‌تواند گامی در جهت بهبود خدمات ارائه شده به بیماران باشد.
هدف: هدف از پژوهش حاضر تحلیل روابط بین حمایت سازمانی، اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی در پرستاران بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه می‌باشد.
مواد و روش‌ها: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود، که در سال 1396 اجرا شد. جامعه آماری کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان امام رضا (ع) شهر کرمانشاه بودند که با استناد به جدول مورگان 214 پرسشنامه جهت گردآوری داده‌های پژوهش به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده در بین پرستاران توزیع گردید. ابزار گردآوری داده‌ها سه پرسشنامه حمایت سازمانی آیزنبرگر و همکاران (1986) پرسشنامه اعتماد سازمانی،  از کاناواتانچی و یونگجین یو (2002) و تعهد سازمانی، آلن و میر (1990) بوده‌اند. ضریب آلفای کرونباخ سه پرسشنامه به‌ترتیب فوق 0/88، 0/79، 0/82 بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های از آزمون‌ مدل‌یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار لیزرل استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که حمایت سازمانی و اعتماد سازمانی رابطه مثبت و معناداری با تعهد سازمانی دارند. اثر کلی حمایت سازمانی بر تعهدسازمانی 0/89 بوده است.
نتیجه‌‌گیری: به مدیران پرستاری و بیمارستان پیشنهاد می‌شود که در ایجاد جلب اعتماد سازمانی در بین پرستاران اقدامات حمایتی انجام دهند تا در نهایت تعهد ایشان افزون شود. 

واژه‌های کلیدی: اعتماد سازمانی، پرستار، تعهد سازمانی، حمایت سازمانی
متن کامل [PDF 508 kb]   (201 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ | پذیرش: ۱۳۹۷/۳/۷ | انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۷


XML   English Abstract   Printدوره 7، شماره 2 - ( تابستان 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها