:: دوره 7، شماره 1 - ( بهار 1397 1397 ) ::
جلد 7 شماره 1 صفحات 9-17 برگشت به فهرست نسخه ها
عوامل درون سازمانی مؤثر بر رعایت اخلاق حرفه‌ای توسط پرستاران
نوری کعب عمیر ، منتهی موسوی، سوسن موسوی، عبدالزهرا نعامی
دانشجوی دکترای روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده:   (45 مشاهده)
مقدمه: رعایت اخلاق حرفه‌ای جزء ماهیت ذاتی حرفه‌ی پرستاری است و رسالت حرفه‌ی پرستاری، ارائه‌ی خدمات مورد نیاز بهداشتی، مراقبتی، درمانی و توانبخشی در بالاترین استاندارد جهت تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت جامعه است. از این رو، لازم است که عوامل تأثیرگذار بر اخلاق حرفه‌ای پرستاران مورد بررسی قرار گیرند.
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل درون سازمانی مؤثر بر رعایت اخلاق حرفه‌ای توسط پرستاران بوده  است. این عوامل شامل پاداش رفتارهای اخلاقی، تنبیه رفتارهای غیراخلاقی، رفتار اخلاقی همکاران و  درستی رفتارهای اخلاقی سرپرستاران بوده است.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی پرستاران بیمارستان‌های امام خمینی و آیت‌الله کرمی شهر اهواز در سال 1395 بوده که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، 196 نفر به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار اصلی گردآوری داده‌ها دو پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه‌ای پرستاران و عوامل درون سازمانی است که از پایایی مطلوبی برخوردار بودند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل رگرسیون چندگانه با کمک نرم‌افزار SPSS-22 استفاده شد. شاخص‌های مورد استفاده برای تحلیل داده‌ها شامل R، R2، F و β بوده است.
یافته‌ها: یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که پاداش دادن رفتارهای اخلاقی (001/0=p، 56/0=β)، رفتار اخلاقی همکاران (001/0=p، 55/0=β) و درستی رفتارهای اخلاقی سرپرستاران (001/0=p، 35/0=β) با اخلاق حرفه‌ای پرستاران رابطه‌ی معناداری دارند. تنبیه کردن رفتارهای غیراخلاقی با اخلاق حرفه‌ای پرستاران رابطه‌ی معناداری نداشت (776/0p=، 03/0- β=).
نتیجه‌گیری: به‌طور کلی، نتایج نشان داد که پاداش دادن رفتارهای اخلاقی، رفتار اخلاقی همکاران و درستی رفتارهای اخلاقی سرپرستاران با رعایت اصول اخلاقی توسط پرستاران رابطه دارد. لذا، به مدیران بیمارستان‌ها پیشنهاد می‌شود که از طریق پاداش دادن به رفتارهای اخلاقی پرستاران، آموزش رفتارهای اخلاقی به آنان و سرپرستاران، رفتارهای اخلاقی پرستاران را تقویت کنند.
 
واژه‌های کلیدی: عوامل درون سازمانی، اخلاق حرفه‌ای، پرستاران
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱/۲۸


XML   English Abstract   Printدوره 7، شماره 1 - ( بهار 1397 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها