[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 7، شماره 1 - ( بهار 1397 1397 ) ::
جلد 7 شماره 1 صفحات 41-50 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر استرس شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی پرستاران؛ تحلیل نقش حمایت سازمانی
سیدمرتضی غیور باغبانی، علی پورنگ#، وجیهه هوشیار، سیده مریم سرور
#دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران
چکیده:   (1675 مشاهده)
مقدمه: یکی از دلایلی که باعث موفقیت سازمان‌ها می‌گردد کارکنانی هستند که فراتر از وظایف رسمی خود تلاش می‌نمایند. بنابراین بایستی بسترهای لازم برای بروز این‏گونه رفتارها فراهم گردد. .
هدف: پژوهش حاضر بررسی تأثیر استرس شغلی بر رفتارهای شهروندی سازمانی پرستاران با نقش تعدیلگر حمایت سازمانی در بین پرستاران بیمارستان امام علی (ع) بجنورد است.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نوع پیمایشی و همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل پرستاران بیمارستان امام علی (ع) بجنورد به تعداد 200 نفر است که بر اساس فرمول کوکران تعداد 132 نفر به شیوه نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. برای جمع-آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های استاندارد استفاده گردید. برای متغیر استرس شغلی از مدل اشپیلبرگر (1991) استفاده شده است و برای متغیر رفتار شهروندی سازمانی نیز از مدل اورگان و کونوفسکی (1996) استفاده گردید. همچنین متغیر حمایت سازمانی به‌عنوان متغیر تعدیلگر، مدل ایزنبرگر و همکاران (1986) مدنظر قرار گرفته است. روایی پرسشنامه‌ها به روش تحلیل عاملی تاییدی و روایی محتوا و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ سنجیده و تائید شد (برای تمام متغیرهای پژوهش بالاتر از 0/70). فرضیه‌های پژوهش با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار SMART-PLS مورد آزمون قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد استرس شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی با ضریب (0/441) تأثیر دارد و همچنین حمایت سازمانی نقش تعدیلگری را در تأثیر استرس شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی ایفا می‏کند. همچنین حمایت سازمانی تأثیر عوامل فیزیکی و روانی را بر رفتار شهروندی سازمانی به ترتیب با ضرایب 0/233 و 0/251 تعدیل می‏کند.
نتیجه‌‌گیری: مدیریت بیمارستان امام علی(ع) بجنورد می‌تواند با حمایت از کارکنان و پرستاران خود در مقابل استرس‌های شغلی، زمینه بروز رفتارهای شهروندی سازمانی را در بین کارکنان و پرستاران خود افزایش داده و همچنین از سوی دیگر، پیامدهای نامطلوب استرس شغلی را کاهش دهد.
واژه‌های کلیدی: استرس شغلی، رفتار شهروندی سازمانی، حمایت سازمانی، پرستار
متن کامل [PDF 587 kb]   (793 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۷/۲/۳۰
فهرست منابع
1. Kim S. Public Service Motivation and Organizational Citizenship Behavior in Korea. International Journal of Manpower. 2006; 27(8): 722-740. [DOI:10.1108/01437720610713521]
2. Naderi R, Miraki F. The effect of institutionalized organizational support on organizational citizenship behavior (Case Study: Kurdistan Provincial Police), Towsee, Human Resources Management and Logistic. 2014; 31(9): 1-22.
3. Zareie Matin H, Jandaghi Gh, Toreh N. Identification of Organizational Citizenship Behavior Factors Investigating its relationship with organizational performance, Management culture. 2006; 12(4): 31-63.
4. Katz D, Kahn R. The social psychology of organizations. New York: Wiley 1966.
5. Castro M, Armario R, Ruiz J.The Infuence Of Employee Organizational Citizenship Behavior Customer Loyalty. International. Journal Of Service Industry Management.2004; 15(1):27. [DOI:10.1108/09564230410523321]
6. dehghani M, hayavi haghighi M H, kian pory S, sheibani B. Relationships between social capitals, organizational citizenship behavior and job satisfaction among nursing staff. Quarterly Journal of Nursing Management. 2014; (1)3: 35-44.
7. Sheykhi A, Tanabandeh M, Reyhani A. Explaining the Relationship between Organizational Justice and Mediating Job Stress on Work Ethics Nurses (a case study), Journal of North Khorasan University of Medical sciences. 2016; 8(4): 693-699.
8. Ansari M.E, Mirahmadi S.M.R, Zabihzadeh K. Investigating the Relationship between Job Stress, Job Satisfaction, Organizational commitment and organizational citizenship behavior, Management and human resources in the oil industry. 2010; 13(4): 153-166.
9. Azad marzabadi A. Job stress assessment of a group of Sepah personnel, Journal of Military Medicine. 2007; 9(1): 15-22.
10. Smeltzer SC, Bara BG, Hinkle JL, Cheever kh, Brunner & Suddarths Textbook of Medical – SurgicalNursing. 11th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007.
11. Samadi Miarkolaei H, Samadi Miarkolaei H. The Effects of Job Stress on the Emersion of Employees' Organizational Citizenship Behavior in a Finance and Credit Institute in Mazandaran Province. J Ergo. 2016;4(2):52-59.
12. Victor P. A. Occupational stress in (inter)action: the interplay between job demands and job resources. Journal of Organizational Behavior. 2007; 26: 535–560.
13. Timrey A R, Bergman G. E. Stresses on women physicians: Consequences and coping techniques. Depression & Anxiety. 2003; 17: 180–189. [DOI:10.1002/da.10069]
14. Mahmoudirad G, bagherian F. Effects of spiritual intelligence training on nurses' job stress. Quarterly Journal of Nursing Management. 2015; (1)4: 69-79.
15. Casimir, G, Keith Ng Y. N, Wang Y.K. & Ooi G. The relationships amongst leader- member exchange, perceived organizational support, affective commitment, and in-role performance. Leadership & Organization development Journal. 2014; 35(5): 366- 385. [DOI:10.1108/LODJ-04-2012-0054]
16. Arshadi, N. The relationships of perceived organizational support (POS) whit organizational commitment, in-role performance, and turnover intention: Mediating role of felt obligation. Journal of Procedia- social and behavioral sciences. 2011; 30: 1103- 1108. [DOI:10.1016/j.sbspro.2011.10.215]
17. Jacobs G, Belschak FD, Hartog DNN. Ethical Behavior and Performance Appraisal: The Role of Affect, Support, and Organizational Justice. J Bus. 2014;121(1): 7-63.
18. Zare N, Razmjoo M, Ghaeminia M, Zeighami B, Aghamaleki Z. Effectiveness of the feedback and recalling education on quality of prescription by general practitioners in Shiraz. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences 2008;9(4):255-261.
19. Jafari A, Amiri Majd M, Esfandiary Z. Relationship between personality characteristics and coping strategies with job stress in nurses. Quarterly Journal of Nursing Management. 2013; (4)1: 36-44.
20. Hooi, Sin Soo & Ali, Hassan. The linkage between stress and organizational citizenship behavior. International Business Management. 2016; 10 (14): 2713-2718. ISSN 1993-5250.
21. Jain AK, Cooper CL. Stress and organisational citizenship behaviours in Indian business process outsourcing organisations. IIMB Management Review. 2012; 24(3):155-163. [DOI:10.1016/j.iimb.2012.06.004]
22. Mousavi A, Hoseyni Y, Amiri L. Factors Affecting Citizenship Behavior of Banking Services Customers. Management Studies (Improvement and Transformation). 2014; 76: 59-80.
23. Danish R, Humayon A, Usman Shahid A, Waqas Ahmad H, Murtaza G. Relationship Between Perceived Organizational Support and Organizational Citizenship Behavior; a Study of Employees in National Highway Authority of Pakistan. American Journal of Economics, Finance and Management. 2015; 1: 195-199.
24. Tabarsa G, Esmaeeli M, Esmaeeli H. Factors Affecting Organizational Citizenship Behavior in a Military Hospital. Military Medicine. 2010; 44: 93-99.
25. Jamali A, Alitaghipour z, salehi M. Relationship between Occupational and Organizational Factors and Organizational Citizenship Behavior of Faculty Members of the Units of the Islamic Azad University in order to provide a suitable model. Leadership and Educational Management Islamic Azad University. 2009; 2: 87-106.
26. Hasani kakhki A, gholipour A. Organizational Citizenship Behavior: Another step to improve the organization's performance towards the customer. Commercial Journal of Research. 2007; 45: 115-145.
27. Cheung M.F.Y. The mediating role of perceived organizational support in the effects of interpersonal and informational justice on organizational citizenship behaviors. Leadership and Organization Development Journal. 2015; 34(6) :551-572. [DOI:10.1108/LODJ-11-2011-0114]
28. Hoseini M, Mehdad A, Golparvar M. Analysis of the relationship between perceived organizational support with perceived occupational stress and deviant behavior based on structural equation model. social Psychology. 2013; 28: 17-29.
29. Hariri N, Rootan S.Z, Janmohammadi M. Measure the perceived organizational support and organizational apathy Librarians. Academic Library and Information Research. 2013; 47: 397-414.
30. Kim S. Public Service Motivation and Organizational Citizenship Behavior in Korea. International Journal of Manpower. 2006; 27(8): 722-740. [DOI:10.1108/01437720610713521]
31. Naderi R, Miraki F. The effect of institutionalized organizational support on organizational citizenship behavior (Case Study: Kurdistan Provincial Police), Towsee, Human Resources Management and Logistic. 2014; 31(9): 1-22.
32. Zareie Matin H, Jandaghi Gh, Toreh N. Identification of Organizational Citizenship Behavior Factors Investigating its relationship with organizational performance, Management culture. 2006; 12(4): 31-63.
33. Katz D, Kahn R. The social psychology of organizations. New York: Wiley 1966.
34. Castro M, Armario R, Ruiz J.The Infuence Of Employee Organizational Citizenship Behavior Customer Loyalty. International. Journal Of Service Industry Management.2004; 15(1):27. [DOI:10.1108/09564230410523321]
35. dehghani M, hayavi haghighi M H, kian pory S, sheibani B. Relationships between social capitals, organizational citizenship behavior and job satisfaction among nursing staff. Quarterly Journal of Nursing Management. 2014; (1)3: 35-44.
36. Sheykhi A, Tanabandeh M, Reyhani A. Explaining the Relationship between Organizational Justice and Mediating Job Stress on Work Ethics Nurses (a case study), Journal of North Khorasan University of Medical sciences. 2016; 8(4): 693-699.
37. Ansari M.E, Mirahmadi S.M.R, Zabihzadeh K. Investigating the Relationship between Job Stress, Job Satisfaction, Organizational commitment and organizational citizenship behavior, Management and human resources in the oil industry. 2010; 13(4): 153-166.
38. Azad marzabadi A. Job stress assessment of a group of Sepah personnel, Journal of Military Medicine. 2007; 9(1): 15-22.
39. Smeltzer SC, Bara BG, Hinkle JL, Cheever kh, Brunner & Suddarths Textbook of Medical – SurgicalNursing. 11th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007.
40. Samadi Miarkolaei H, Samadi Miarkolaei H. The Effects of Job Stress on the Emersion of Employees' Organizational Citizenship Behavior in a Finance and Credit Institute in Mazandaran Province. J Ergo. 2016;4(2):52-59.
41. Victor P. A. Occupational stress in (inter)action: the interplay between job demands and job resources. Journal of Organizational Behavior. 2007; 26: 535–560.
42. Timrey A R, Bergman G. E. Stresses on women physicians: Consequences and coping techniques. Depression & Anxiety. 2003; 17: 180–189. [DOI:10.1002/da.10069]
43. Mahmoudirad G, bagherian F. Effects of spiritual intelligence training on nurses' job stress. Quarterly Journal of Nursing Management. 2015; (1)4: 69-79.
44. Casimir, G, Keith Ng Y. N, Wang Y.K. & Ooi G. The relationships amongst leader- member exchange, perceived organizational support, affective commitment, and in-role performance. Leadership & Organization development Journal. 2014; 35(5): 366- 385. [DOI:10.1108/LODJ-04-2012-0054]
45. Arshadi, N. The relationships of perceived organizational support (POS) whit organizational commitment, in-role performance, and turnover intention: Mediating role of felt obligation. Journal of Procedia- social and behavioral sciences. 2011; 30: 1103- 1108. [DOI:10.1016/j.sbspro.2011.10.215]
46. Jacobs G, Belschak FD, Hartog DNN. Ethical Behavior and Performance Appraisal: The Role of Affect, Support, and Organizational Justice. J Bus. 2014;121(1): 7-63.
47. Zare N, Razmjoo M, Ghaeminia M, Zeighami B, Aghamaleki Z. Effectiveness of the feedback and recalling education on quality of prescription by general practitioners in Shiraz. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences 2008;9(4):255-261.
48. Jafari A, Amiri Majd M, Esfandiary Z. Relationship between personality characteristics and coping strategies with job stress in nurses. Quarterly Journal of Nursing Management. 2013; (4)1: 36-44.
49. Hooi, Sin Soo & Ali, Hassan. The linkage between stress and organizational citizenship behavior. International Business Management. 2016; 10 (14): 2713-2718. ISSN 1993-5250.
50. Jain AK, Cooper CL. Stress and organisational citizenship behaviours in Indian business process outsourcing organisations. IIMB Management Review. 2012; 24(3):155-163. [DOI:10.1016/j.iimb.2012.06.004]
51. Mousavi A, Hoseyni Y, Amiri L. Factors Affecting Citizenship Behavior of Banking Services Customers. Management Studies (Improvement and Transformation). 2014; 76: 59-80.
52. Danish R, Humayon A, Usman Shahid A, Waqas Ahmad H, Murtaza G. Relationship Between Perceived Organizational Support and Organizational Citizenship Behavior; a Study of Employees in National Highway Authority of Pakistan. American Journal of Economics, Finance and Management. 2015; 1: 195-199.
53. Tabarsa G, Esmaeeli M, Esmaeeli H. Factors Affecting Organizational Citizenship Behavior in a Military Hospital. Military Medicine. 2010; 44: 93-99.
54. Jamali A, Alitaghipour z, salehi M. Relationship between Occupational and Organizational Factors and Organizational Citizenship Behavior of Faculty Members of the Units of the Islamic Azad University in order to provide a suitable model. Leadership and Educational Management Islamic Azad University. 2009; 2: 87-106.
55. Hasani kakhki A, gholipour A. Organizational Citizenship Behavior: Another step to improve the organization's performance towards the customer. Commercial Journal of Research. 2007; 45: 115-145.
56. Cheung M.F.Y. The mediating role of perceived organizational support in the effects of interpersonal and informational justice on organizational citizenship behaviors. Leadership and Organization Development Journal. 2015; 34(6) :551-572. [DOI:10.1108/LODJ-11-2011-0114]
57. Hoseini M, Mehdad A, Golparvar M. Analysis of the relationship between perceived organizational support with perceived occupational stress and deviant behavior based on structural equation model. social Psychology. 2013; 28: 17-29.
58. Hariri N, Rootan S.Z, Janmohammadi M. Measure the perceived organizational support and organizational apathy Librarians. Academic Library and Information Research. 2013; 47: 397-414.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghayour Baghbani S M, Pourang A, Hoshyar V, Sarvar M. The effect of occupational stress on organizational citizenship nurses' behaviors: analyzing the role of organizational support . مدیریت پرستاری. 2018; 7 (1) :41-50
URL: http://ijnv.ir/article-1-537-fa.html

غیور باغبانی سیدمرتضی، پورنگ# علی، هوشیار وجیهه، سرور سیده مریم. بررسی تأثیر استرس شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی پرستاران؛ تحلیل نقش حمایت سازمانی. فصلنامه مديريت پرستاري. 1397; 7 (1) :41-50

URL: http://ijnv.ir/article-1-537-fa.htmlدوره 7، شماره 1 - ( بهار 1397 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه مدیریت پرستاری Quarterly Journal of Nursing Management
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 33 queries by YEKTAWEB 3977