فصلنامه مدیریت پرستاری- هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضای هیات تحریریه(به ترتیب حروف الفبا): فصلنامه مدیریت پرستاری

دکتر فروزان آتش‌زاده شوریده / دانشیار پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر منیره انوشه / دانشیار پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حمید پیروی / استاد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر اصغر دالوندی / دانشیار پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دکتر ناهید دهقان نیری / استاد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر تهمینه صالحی / استادیار پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر افسانه صدوقی‌اصل / استادیار پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

دکتر عباس عبادی / استاد پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

دکتر سیما محمدخان کرمانشاهی / دانشیار پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

دکتر ربابه معماریان / استادیار پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حسن ناوی‌پور / استادیار پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

دکتر زهره ونکی / دانشیار پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مدیریت پرستاری:
http://ijnv.ir/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب