فصلنامه مدیریت پرستاری- تازه‌های کتاب
معرفی کتاب های جدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 کاربرد مفاهیم و نظریه‌های پرستاری

  چاپ دوم(با بازنگری)

 

  نگارنده: ربابه معماریان (استادیار دانشکده علوم پزشکی تربیت مدرس)

  چاپ دوم: 1390               بها: 60000 ریال

  توضیحات: اساس کتاب حاضر کاربرد علم در عمل است، با توجه به این فلسفه در این کتاب مفاهیم علوم رفتاری و پرستاری (شامل درد، اختلال خواب، مرگ و مردن و ...) بحث شده است که از طریق فرم‌های بررسی و شناخت در زمینه مذکور، دانشجویان می‌توانند از آن استفاده نمایند. بدیهی است گام اول موفقیت در مراقبت پرستاری بررسی و شناخت تشخیص‌های پرستاری است، بدین ترتیب دانش کاربردی در زمینه مفاهیم علوم رفتاری در پرستاری حاصل شده‌است. به‌علاوه مدل‌پردازی و تکوین مدل‌های پرستاری به عنوان راهنمای عملکردی به تفصیل شرح داده شده‌، به طوری که سه مدل پنداشتی(Johson،Orem،Roy) با نحوه بررسی و شناخت فرایند پرستاری ارائه شده است که در دوره تحصیلات تکمیلی کاربرد فراوان دارد.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مدیریت پرستاری:
http://ijnv.ir/find.php?item=1.65.10.fa
برگشت به اصل مطلب