فصلنامه مدیریت پرستاری- هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

اعضای هیات تحریریه(به ترتیب حروف الفبا): 

دکتر فروزان آتش‌زاده شوریده / دانشیار پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر منیره انوشه / دانشیار پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حمید پیروی / استاد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر مجید رادفرد / استادیار اپیدمیولوژی، سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران
دکتر ناهید دهقان نیری / استاد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر تهمینه صالحی / استادیار پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر افسانه صدوقی‌اصل / استادیار پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
دکتر عباس عبادی / استاد پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
دکتر سیما محمدخان کرمانشاهی / دانشیار پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
دکتر ربابه معماریان / استادیار پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمد میرزابیگی/ استادیارمدیریت، سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران
دکتر حسن ناوی‌پور / استادیار پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
دکتر زهره ونکی / دانشیار پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مدیریت پرستاری:
http://ijnv.ir/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب