:: دوره 5، شماره 2 - ( 4-1395 ) ::
جلد 5 شماره 2 صفحات 50-44 برگشت به فهرست نسخه ها
شفقت نسبت به خود در پرستاران‌مراقبت ویژه
سمیه محمدی1 ، فریبا برهانی2 ، مصطفی روشن زاده*
1- دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
2- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران. تهران. ایران، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ، Mroshanzadeh62@gmail.com
چکیده:   (7259 مشاهده)
مقدمه: محیط‌های مراقبتی به واسطه ماهیت ذاتی خود محیطی پر استرس و چالش‌زا بوده که می‌تواند تأثیراتی همانند افسردگی، اضطراب و نارضایتی شغلی را در پرستاران بدنبال داشته باشد. یکی از عوامل تأثیرگذار که در بسیاری از موارد می‌تواند نقش حمایتی را در پرستاران ایفا کرده و به عنوان یک عامل قدرتمند برای مراقبت با کیفیت باشد شفقت نسبت به خود است.
هدف: مطالعه حاضر با هدف تعیین میران شفقت پرستاران مراقبت ویژه نسبت به خود صورت گرفته است.
مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر پژوهش توصیفی- مقطعی بوده که بر روی 181 نفر از پرستاران مراقبت ویژه (ICU،CCU،NICU و دیالیز) بیمارستان‌های استان خراسان جنوبی در سال 1395 انجام شده است. پرستاران مورد پژوهش به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌ی شفقت نسبت به خود (نیف 2003) که دارای ثبات درونی محاسبه شده با ضریب آلفای کرونباخ (0/81) بوده گردآوری شدند. با استفاده از نرم افزار Spss16 و آزمون‌های آماری توصیفی (میانگین و انحراف معیار، فراوانی و فراوانی نسبی) و تحلیلی (تی تست، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون) داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج حاکی از سطح متوسط شفقت نسبت به خود در پرستاران مراقبت ویژه بود (0/67± 3/86). همچنین بین شفقت نسبت به خود با سن و سابقه کار، جنس و سطح تحصیلات در پرستاران رابطه مثبت و معنی‌داری مشاهده شد (0/05>P).
نتیجه‌گیری: مدیران پرستاری در سیستم‌های بهداشتی ضمن افزایش آگاهی پرستاران نسبت به این پدیده، نگرش پرستاران مراقبت ویژه را نیز نسبت به تجزیه و تحلیل وقایع محیط‌کاری و برخورد و واکنش مناسب با آن را تحت عنوان شفقت نسبت به خود تسهیل نمایند.
 
واژه‌های کلیدی: شفقت نسبت به خود، محیط کاری، پرستاران مراقبت ویژه
متن کامل [PDF 274 kb]   (4247 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1395/6/25 | پذیرش: 1396/3/6 | انتشار: 1396/4/3
فهرست منابع
1. MacBeth A, Gumley A. Exploring compassion: A meta-analysis of the association between self-compassion & psychopathology. Clinical Psychology Review 2012; 32: 545–552. [DOI:10.1016/j.cpr.2012.06.003]
2. Mohammadi S, Borhani F, Roshanzadeh M. Moral distress and compassion fatigue in patient care: a correlational study on nurses. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine 2014;7(2):47-57. [Persian]
3. Kelley R. Mindfulness, self-compassion, and empathy among health care professionals: a review of the literature. Journal of Health Care Chaplaincy, 2014; 20(3):95-108. [DOI:10.1080/08854726.2014.913876]
4. Van Dam NT, Sheppard SC, Forsyth JP, Earleywine JP. Self-compassion is a better predictor than mindfulness of symptom severity and quality of life in mixed anxiety and depression. Journal of Anxiexy Diseale 2011; 25:123-130. [DOI:10.1016/j.janxdis.2010.08.011]
5. Breines JG, Thoma MV, Gianferante D, Hanlin L, Chen X, Rohleder N. Self-compassion as a predictor of interleukin-6 response to acute psychosocial stress. Brain, Behavior and Immunity 2014; 37: 109–114. [DOI:10.1016/j.bbi.2013.11.006]
6. Breines JG, Chen S. Self-compassion increases self-improvement motivation. Personality and Social Psychology Bulletin 2012; 38(1):1133–1143. [DOI:10.1177/0146167212445599]
7. Arch JJ, Brown KW, Dean DJ, Landy LN, Brown KD, Laudenslager ML. Self-compassion training modulates alpha-amylase, heart rate variability, and subjective responses to social evaluative threat in women. Psycho neuroendocrinology 2014;42(2): 49–58. [DOI:10.1016/j.psyneuen.2013.12.018]
8. Basharpoor S, Khosravinia D, Atadokht A, Daneshvar S, Narimani M, Massah O. The Role of Self-compassion, Cognitive Self-control, and Illness Perception in Predicting Craving in People With Substance Dependency. Practice in clinical psychology 2014; 2(3): 155-194. [Persian]
9. Baker LR, McNulty JK. Self-compassion and rela‌tionship maintenance: The moderating roles of conscientious‌ness and gender. Journal of Personality and Social Psychology 2011; 100(5): 853–873. [DOI:10.1037/a0021884]
10. Abbaszadeh A, Nakhaei N, Borhani F, Roshanzadeh M. The relationship between moral distress and retention in nurses in Birjand teaching hospitals. Iran Journal of Medical Ethicsal History Medicine 2013; 6 (2):57-66. [Persian]
11. Shapiro S, Astin J, Bishop S, Cordova M. Mindfulness-based stress reduction for health care professionals: Results from a randomized trial. International Journal of Stress Management 2005; 12(2): 164–176. [DOI:10.1037/1072-5245.12.2.164]
12. Kret DD. The qualities of a compassionate nurse according to the perceptions of medical-surgical patients. MEDSURG Nursing 2011; 20(1): 29–36.
13. Gustin LW, Wagner L. The butterfly effect of caring-clinical nursing teachers' understanding of self-compassion as a source to compassionate care. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2013; 27(1): 175–183. [DOI:10.1111/j.1471-6712.2012.01033.x]
14. Leary MR, Tate EB, Allen AB, Adams CE, Hancock J. Self -compassion and reactions to unpleasant self-relevant events: The implications of treating oneself kindly. Journal of personality and social psychology 2007; 92(5): 884- 907. [DOI:10.1037/0022-3514.92.5.887]
15. Kret DD. The qualities of a compassionate nurse according to the perceptions of medical-surgical patients. MEDSURG Nursing 2011;20(1): 29–36.
16. Breines JG, Chen S. Self-compassion increases self-improvement motivation. Personality and Social Psychology Bulletin 2012; 38(3):1133–1143. [DOI:10.1177/0146167212445599]
17. Leech NL, Onwuegbuzie AJ. A typology of mixed methods research designs. Qual Quant. 2009; 43(2):265–75. [DOI:10.1007/s11135-007-9105-3]
18. Neff KD. The development and validation of a scale to measure self-compassion. Self and Identity 2003; 2(3): 223–250. [DOI:10.1080/15298860309027]
19. Neff KD, Pommier E. The relationship between self-compassion and other-focused concern among college undergraduates, community adults, and practicing mediators. Self and Identity 2013; 12(2): 160–176. [DOI:10.1080/15298868.2011.649546]
20. Germer CK, Neff KD. Self-compassion in clinical practice. Journal of Clinical Psychology 2013; 69(8): 1–12. [DOI:10.1002/jclp.22021]
21. Barnard LK, Curry JF. Self-compassion: Conceptualizations, correlates, & interventions. Review of General Psychology 2011;15: 289–303. [DOI:10.1037/a0025754]
22. Heffernan M, Quinn Griffin MT, McNulty R, Fitzpatrick JJ. Self-compassion and emotional intelligence in nurses. International Journal of Nursing Practice 2010;16(4): 366–373. [DOI:10.1111/j.1440-172X.2010.01853.x]
23. Keng SL, Smoski MJ, Robins C, Ekblad AG, Brantley JG. Mechanisms of change in mindfulness-based stress reduction: Self-compassion and mindfulness as mediators of intervention outcomes. Journal of Cognitive Psychotherapy 2012; 26(3): 270–280. [DOI:10.1891/0889-8391.26.3.270]
24. Gilbert P, Procter S. Compassionate mind training for people with high shame and self-criticism: Overview and pilot study of a group therapy approach. Clinical Psychology & Psychotherapy 2006;13(6): 353–379. [DOI:10.1002/cpp.507]
25. Shapira LB, Mongrain M. The benefits of self-compassion and optimismexercises for individuals vulnerable to depression. The Journal of Positive Psychology 2010; 5(5): 377–389. [DOI:10.1080/17439760.2010.516763]
26. Figley CR. Compassion fatigue: Psychotherapists' chronic lack of self- care. Journal of Clinical Psychology 2002; 58(11):1433–1441. [DOI:10.1002/jclp.10090]
27. Vetesse LC, Dyer CE, Li WL, Wekerle C. Does self-compassion mitigate the association between childhood maltreatment and later emotional regulation difficulties? A preliminary investigation. International Journal of Mental Health and Addiction 2011; 9(2): 480–491. [DOI:10.1007/s11469-011-9340-7]
28. Raes F. Rumination and worry as mediators of the relationship between self-compassion and depression and anxiety. Personality and Individual Differences 2010; 48(1): 757–761. [DOI:10.1016/j.paid.2010.01.023]XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 5، شماره 2 - ( 4-1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها