:: دوره 7، شماره 4 - ( (ویژه نامه کنگره مدیریت و رهبری اثربخش در پرستاری) زمستان 1397 ) ::
جلد 7 شماره 4 صفحات 46-54 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط میان سلامت اجتماعی و سکوت سازمانی
محمد بیگلری طالقانی#*، محمدرضا باقرزاده، اسدا. . مهرآرا، سید جعفر موسوی، مهدی سلامی، فرخ ارشدی
#دانشجوی دوره دکترا دانشگاه آزاد واحد قائمشهر ، aydim_biglary7@gmail.com
چکیده:   (2251 مشاهده)
مقدمه: سلامت اجتماعی، مفهومی است که در محافل علمی و سیاست‌گذاری و اجرایی اهمیت زیادی یافته است. ب‌منظور به کارگیری این مفهوم و نیز داشتن کارکنان سالم‌تر و شادتر، مدیران باید موانعی را در راستای از بین بردن سکوت سازمانی از میان ببرند تا مشارکت افزون شود.
هدف: بررسی ارتباط میان مؤلفه‌های سلامت اجتماعی و سکوت سازمانی است.
مواد و روش‌ها: این مطالعه از نظر نوع روش، توصیفی - همبستگی و از لحاظ هدف، کاربردی است که درسال 1394 انجام شده است. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق، کارکنان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر بوده است. براساس فرمول کوکران و طبق روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، تعداد 235 پرسشنامه توزیع شده است. پرسشنامه استاندارد سلامت اجتماعی کییز (2000) و پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی کنول و ون دیک (2012) که دارای الفای کرونباخ به‌ترتیب (0/84 و 0/88) بوده‌اند. آزمون‌های آماری توصیفی و همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان داده که میان مؤلفه‌های سلامت اجتماعی؛ مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی، انطباق اجتماعی و شکوفایی اجتماعی با سکوت سازمانی در میان کارکنان رابطه منفی و معناداری وجود دارد. بر اساس آزمون رگرسیون خطی، تنها مؤلفه انسجام اجتماعی، قابلیت پیش‌بینی سکوت سازمانی را دارد.
نتیجه‌‌گیری: مدیران توجه کنند که کارکنان منبع آسایش و راحتی در سازمان هست‌ند.لذا؛ تشویق کارکنان به ارزش قائل شدن برای یکدیگر، اجرای برنامه‌های تشویقی دورهای در دوره‌های هفتگی و ماهانه در راستای افزایش حس نزدیکی کارکنان با یکدیگر، فرهنگ‌سازی و آموزش کارکنان در باب این موضوع که رفتار هر فرد روی دیگر افراد سازمان اثرات مثبت و منفی می‌گذارد به آنان پیشنهاد می‌گردد.
واژه‌های کلیدی: سلامت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی، انطباق اجتماعی، شکوفایی اجتماعی، سکوت سازمانی
متن کامل [PDF 270 kb]   (483 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1397/10/11 | پذیرش: 1397/12/4 | انتشار: 1397/12/26


XML   English Abstract   Printدوره 7، شماره 4 - ( (ویژه نامه کنگره مدیریت و رهبری اثربخش در پرستاری) زمستان 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها