[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 6، شماره 3 و 4 - ( پاییز و زمستان 96 1396 ) ::
جلد 6 شماره 3 و 4 صفحات 48-56 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه استرس شغلی پرستاران بخش‌های اورژانس با سایر بخش‌های بیمارستان
حبیب شارعی نیا، فاطمه خونیکی، طاهره بلوچی بیدختی، عاطفه عیدی زین آباد، مهدی حسینی#
#کارشناسی ارشد پرستاری، عضو هیات علمی، گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
چکیده:   (2475 مشاهده)
مقدمه: استرس شغلی در کارکنان درمانی از جمله پرستاران، باعث کاهش بازدهی، آسیب‌های روانی و جسمانی و نارضایتی از خدمات می‌شود. بنابراین شناخت چگونگی و شدت میزان اثرات مخرب آن در بخش‌های مختلف بیمارستان خصوصا در بخش اورژانس با توجه به اهمیت زیاد آن، در ارتقاءی سلامت روانی و سطح کیفیت خدمات ارائه شده مؤثر خواهد بود.
هدف: این پژوهش با هدف مقایسه استرس شغلی پرستاران بخش اورژانس با پرستاران سایر بخش‌های بیمارستان‌های آموزشی گناباد و بیرجند انجام شد.
مواد و روش‌ها:این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی بر روی (160) پرستار در بیمارستان‌های آموزشی شهرستان گناباد واقع در خراسان رضوی و بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی در سال (1394) انجام شد. داده‌ها از طریق پرسشنامه‌ اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه تجدد نظر شده استرس شغلی پرستاران(Expanded Nursing Stress Scale) که دارای اعتبار (0/96=α) بوده به روش تصادفی طبقه‌ای از بین پرستاران بخش‌های اورژانس، داخلی، زنان، اطفال، دیالیز،ENT، ICU، CCU و NICU جمع‌آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها به‌وسیله نرم‌افزار SPSS16 و با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و تحلیلی(آزمون‌های کای‌اسکوئر، تی مستقل و آنووا) تحلیل گردید.  
یافته‌ها: میانگین نمره استرس شغلی پرستاران در بخش اورژانس (0/52±2/14) و در بخش‌های غیر اورژانس(0/65 ±1/84) به‌دست آمد.که میانگین نمره کلی استرس شغلی در پرستاران بخش اورژانس به‌طور معنی‌داری بالاتر از پرستاران سایر بخش‌ها بود
(0/002=P) و آزمون تی مستقل این تفاوت را بین دو گروه در خرده مقیاس‌های عدم آمادگی هیجانی، مشکلات با همکاران، حجم کار و بیماران و خانواده‌های آنان معنی‌دار گزارش نمود (0/001=P).
نتیجه‌‌گیری: در راستای یافته‌ها، سیاست‌گذاران سیستم بهداشتی درمانی می‌توانند با توجه بیشتر به عواملی چون؛ عدم آمادگی هیجانی، مشکلات با همکاران، حجم کار، ارتباط با بیماران و خانواده‌های آنان میزان استرس شغلی پرستاران بخش اورژانس را کاهش دهند.
 
واژه‌های کلیدی: استرس شغلی، اورژانس، پرستار بالینی
متن کامل [PDF 346 kb]   (1514 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۹/۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
فهرست منابع
1. 1- Barzide M, Choubineh A, Tabatabaei H. Dimensions of job stress and its relationship to public health nurses. Journal of Occupational Medicine Specialist 2012; 4(3): 17-27. [Persian]
2. 2- Torshizi L, Ahmadi F. Job stressors from clinical nurss perspective. Irain Journal of Nursing 2011; 24(70): 49-60. [Persian]
3. 3- Ghanei R, Valiei S, Rezai M, Rezai K. The relationship between personality characteristics and Nursing occupational stress 2013; 1 (3): 28-34[Persian].
4. 4- HazAVEhei SM, Hosseini Z, Moeini B, Moghimbeigi A, Hamidi Y. Assessing stress level and stress management among Hamadan hospital nurses based on PRECEDE model. Ofogh-e-Danesh; Jornal of Gonabad University of Medical Sciences 2012; 18(3): 78-87. [Persian]
5. 5- Torshizi M, Saadatjoo SI. Job stress in the staff of tire factory. Jornal of Birjand Unvirsity of Medical Sciences 2012; 19(2); 200-207. [Persian]
6. 6- Milutinovic D, Golubovic B, Brkic N, Prokes B. Professional stress and health among CRitical care nurses in Serbia. ArhHigRadaTosikol. 2012; 63: 171-80.
7. 7- Josephson M, Lagerström M, Hagberg M, et al. Musculoskeletal symptoms and job strain among nursing personnel: a study over a three-year period. Ocupational Environment Medicine. 1997; 54(9):681-5.
8. 8- Khaghani M, Ebadi A, Sirati M, Rahmani M. Relationship between job stress and quality of work life of nurses of at the hospital of the Armed Forces. Military Medicine 2009; 10(3); 1715-184[Persian].
9. 9- Rahimi A, Ahmadi F, Akhound M. Prevalence of and risk factors of job stress among nurses working 1in hospitals Tehran. Journal of Life 2006; 10(22): 13-22. [Persian]
10. 10- Hosseini Z, Moeini B, HazAVEhei SMM, Aghamollai T, Moghimbeigi A. Effect of educational stress management, based on precede model, on job stress of nurses. Hormozgan Medical Journal. 2011; 3 (15):200-208[Persian].
11. 11- Landeweerd JA, Boumans NP. Nurses' work satisfaction and feelings of health and stress in three psychiatric departments. International Journal of Nursing Studies 1988; 25(3): 225-34.
12. 12- Golshiri P, Pourabdian S, Najimi A, MosaZadeh H, Hasheminia J. Factors effective on job stress of nurses working in emergency wards. 2012; 9(1): 6-50. [Persian]
13. 13- Shareinia H, Khalilian R, Bloochi T, Javadi H, Hosseini M. Relationship between job satisfaction and burnout among prehospital emergency staff. Quarterly Journal of Nursing Management; 6(1 & 2): 53-63. [Persian]
14. 14- Mahmoudi H, Ebadi A, Salimi S.H, Najafi Mehri S, Mokhtari Nouri J, Shokrollahi F. Effect of nurse communication with patients on axiety, depression and stress level of emergencyward patients. Journal of CRitical Care Nursing 2010; 3(1): 7-12. [Persian]
15. 15- Black J, Shaw A. Patient experience of emergencyadmission: How relevant is the British Govermental charter. Journal of Advanced Nursing. 1999; 19:1212-22. 19-29. [Persian]
16. 16- Aghajanian MJ. The professional burnout of nurses in different wards. Journal of Research in Nursing and Midwifery. 2012;9(2):97-104. [Persian]
17. 17- Tyson PD, Pongruengphant R. Five-year follow-up study of stress among nurses in public and private hospitals in Thailand. International Journal of Nursing Studies.2004Mar; 41(3):247-54.
18. 18- Sveinsdottir H, Biering P, Ramel A. Occupational stress, job satisfaction, and working environment among Icelandic nurses: a CRoss-sectional questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies 2006 Sep;43(7):875-89.
19. 19- Vahey C,Doris AH, Linda SM. Nurse Burnout and Patient Satisfaction. Medical Care, 2004;42(2).
20. 20- Kelly JR, CRoss DG. Stress coping behavior and recommendations for intensive care and medical surgical ward registered nurses. Research in Nursing & Health. 1985; 8:321-2.
21. 21- Abdi H, Shahbazi L. Professional stress in the emergency part nurses. Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services. 2002;9(3):64-70. [Persian]
22. 22- Zautcke JL, Neylan VD, Hart RG. Stress in the emergency department clerical staff. Journal of Emergency Medicine. 1996 ; 14(2): 247-9.
23. 23- Aghilinejad. M, Golabadi. M. Comparing stress level of woman nurses of different units of Iran university hospitals in autumn 2009. Annual Millitary Health Sciences Research. 2010; 8 (1) :44-48. [Persian]
24. 24- Pflanz S, Sonnek S. Work stress in the military: prevalence causes, and relationship to emotional health. Millitary Medicine 2002; 167(11): 82-227.
25. 25- Hays MA, All AC, Mannahan C, Cuaderes E, Wallace D. Reported stressors and ways of coping utilized by intensive care unit nurses. Dimensions of CRitical Care Nursing 2006;25(4):185–93.
26. 26- Alnem A, Aboads F, Al-Yousef M, Al-Yateem N, Abotabar N. Nurses perceived job related stress and job satisfaction in Amman private hospitals. Availeable at: htt: //faculty KSU.edu.sa/msawalha/Documents/My %20 publication.pdf
27. 27- French M, Kaplan R. Job stress among nursing performance in dialysis unit. Journal of Nursing Research. 2003; 3:150-59.
28. 28- Ghasemi A, Attar M. Evaluation of occupational stressors in nurses working Babol, Sari and Behshar hospitals [Internet]. 2005 [cited 2014 Jan 5]. Available from: http://www.betsa.ir/ [Persian]
29. 29- Mortaghy Ghasemi M, Ghahremani Z, Vahedian A, Ghorbani F. Nurses job stress in therapeutic educational centers in zanjan. Journal of Gorgan Faculty Nurs Midwifery 2011; 8(1): 42-51. [Persian]
30. 30- Rezaee N, Behbahani N, Najaf Yarandi A, Hosseini F. Relationship between job stress and social support in nurses. Iranian Journal of Nursing. 2006; 46(19):71-8. [Persian].
31. 31- Lee I, Wong H. Occupational stress and related factor in public health nurses. Nursing Research 2002; 10(4): 253-260.
32. 32- Shahraki Vahed A, Mardani Hanuleh M, Sanchuli J, Hamedi Shahraki S. Assessment of the relationship between mental health and job stress among nurses. Journal of Jahrom Universty of Medical Sciences Vol 2010; 8(3): 35-40. [Persian]
33. 33- Bahrami A, Akbari H, Mosavi GH, Hannani M, Ramazani Y. Job stress among nurses in Kashan hospitals. Feyz Journal of Kashan University of Medical Sciences. 2012;15(4: 366-. 373. [Persian]
34. 34- Sherbafinegad J, Lakdizaji S, Namdar H, GHoochanzadeh M, Fartash Naemi A. Job stressors in nursing. J Nurs Midwifery Tabriz 2008; 10:26-30. [Persian].
35. 35 Khaghanizadeh M, Ebadi A, Siratinayyer M, Rahmani M. The study of relationship between job stress and quality of work life of nurses in military hospitals. Journal of Millitary Medicine. 2008; 10(3): 84-175. [Persian]
36. 36-Noorian C, Parvin N, Mehrabi T. Evaluation of the relation between occupational stress and general health condition in nurses working in Isfahan university hospitals. Journal of Nursing & Midwifery Rafsanjan 2005; 5(1, 2): 45-52.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shareinia H, Khuniki F, Bloochi Beydokhti T, Eydi zeynabad A, Hosseini# M. Comparison between job stress among emergency department nurses with nurses of other departments . مدیریت پرستاری. 2018; 6 (3 and 4) :48-56
URL: http://ijnv.ir/article-1-518-fa.html

شارعی نیا حبیب، خونیکی فاطمه، بلوچی بیدختی طاهره، عیدی زین آباد عاطفه، حسینی# مهدی. مقایسه استرس شغلی پرستاران بخش‌های اورژانس با سایر بخش‌های بیمارستان. فصلنامه مديريت پرستاري. 1396; 6 (3 و 4) :48-56

URL: http://ijnv.ir/article-1-518-fa.htmlدوره 6، شماره 3 و 4 - ( پاییز و زمستان 96 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه مدیریت پرستاری Quarterly Journal of Nursing Management
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 33 queries by YEKTAWEB 3937