[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 7، شماره 1 - ( بهار 1397 1397 ) ::
جلد 7 شماره 1 صفحات 51-60 برگشت به فهرست نسخه ها
پیش‌بینی اشتیاق‌کاری پرستاران براساس جو سازمانی نوآورانه، حمایت سازمانی ادراک‌شده و رهبری خدمتگزار
احمدعلی اسدپور، حمید شفیع‌زاده#*، معصومه عبدالهی، علی‌اکبر پیرزاد، شیوا ممیز
#دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران ، shafizadeh11@gmail.com
چکیده:   (2084 مشاهده)
مقدمه: پرستاری حرفه‌ای استرس‌زا است و استرس مکرر باعث کاهش اشتیاق کاری آنان می‌شود. بنابراین شناسایی متغیرهای مرتبط با اشتیاق کاری با هدف بهبود اشتیاق کاری در پرستاران ضروری است.
هدف: پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی اشتیاق‌کاری پرستاران براساس جو سازمانی نوآورانه، حمایت سازمانی ادراک‌شده و رهبری خدمتگزار انجام شد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی بود. جامعه پژوهش پرستاران بخش‌های عمومی شاغل در بیمارستان‌های شهر ورامین در سال 1396 بودند که براساس فرمول کوکران 190 پرستار با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد. داده‌ها با کمک پرسشنامه‌های اشتیاق کاری (سالانوا و شافلی، 2008)، جو سازمانی نوآورانه (سیگل و کامر، 1978)، حمایت سازمانی ادراک‌شده (ایزنبرگر و همکاران، 2001)، رهبری خدمتگزار (قلی‌پور و حضرتی، 1388)، جمع‌آوری شد که پایایی آنها با استفاده از روش آلفای کرونباخ به‌ترتیب 0/81، 0/77، 0/86 و 0/93 بود. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان با نرم‌افزار SPSS19 استفاده شد.  
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد جو سازمانی نوآورانه (0/315=r)، حمایت سازمانی ادراک‌شده (0/497=r) و رهبری خدمتگزار (0/382=r) با اشتیاق کاری پرستاران رابطه مثبت و معنی‌دار داشتند. همچنین متغیرهای پیش‌بین به‌طورمعنی‌داری توانستند 52/9 درصد از اشتیاق کاری پرستاران را پیش‌بینی کردند که سهم حمایت سازمانی ادراک‌شده بیش از سایر متغیرها بود (0/01≥p).
نتیجه‌‌گیری: در راستای یافته‌ها پیشنهاد می‌شود که مدیران پرستاری و سایر مدیران بیمارستان در ایجاد جو حمایتی با بکارگیری سبک رهبری خدمتگزار همت نموده و برنامه‌های سازمانی را در این راستا قرار دهند تا در نهایت اشتیاق کاری پرستاران افزایش یابد.
 
واژه‌های کلیدی: اشتیاق کاری، جو سازمانی نوآورانه، حمایت سازمانی ادراک‌شده، رهبری خدمتگزار، پرستاران
متن کامل [PDF 270 kb]   (442 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۱۱/۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
فهرست منابع
1. Manoochehri H, Shahab Lavasani F, Atashzadeh-Shoorideh F, Akbarzadeh Baghban A. Relationship between leadership style and perceived organizational justice. Quarterly Journal of Nursinsg Management. 2017; 6(1-2), 73-82. [Persian]
2. Hilton N, Sherman RO. Promoting work engagement: one medical center's journey. Nurse Leader. 2015; 13(6), 52-57. [DOI:10.1016/j.mnl.2015.03.013]
3. Simone SD, Planta A, Cicotto G. The role of job satisfaction, work engagement, self-efficacy and agentic capacities on nurses' turnover intention and patient satisfaction. Applied Nursing Research. 2018; 39, 130-140. [DOI:10.1016/j.apnr.2017.11.004]
4. Corey A, Manges S. Shared governance and work engagement in the emergency nurses: reality or perception. Journal of Emergency Nursing. 2016; 42(6), 469-470.
5. Park J, Gursoy D. Generation effects on work engagement among U.S. hotel employees. International Journal of Hospitality Management. 2012; 31(4), 1195-1202. [DOI:10.1016/j.ijhm.2012.02.007]
6. Vallieres F, McAuliffe E, Hyland P, Galligan M, Ghee A. Measuring work engagement among community health workers in Sierra Leone: Validating the Utrecht Work Engagement Scale. Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. 2017; 33(1), 41-46. [DOI:10.1016/j.rpto.2016.12.001]
7. Safarzadeh S, Naderi F, Asgari P, Enayati MS, Heidariei R. The relationship between innovative organizationa climate, organizational justice and job engagement with psychological empowerment in employees. Journal of Basic and Applied Scientific Research. 2013; 3(6), 645-650.
8. Shanker R, Bhanugopan R, Heijden BI, Farrell M. Organizational climate for innovation and organizational performance: The mediating effect of innovative work behavior. Journal of Vocational Behavior. 2017; 100, 67-77. [DOI:10.1016/j.jvb.2017.02.004]
9. Tastan SB. The influences of participative organizational climate and self-leadership on innovative behavior and the roles of job involvement and proactive personality: A survey in the context of SMEs in Izmir. Social and Behavioral Sciences. 2013; 75, 407-419.
10. Kang JH, Matusik JG, Kim T, Phillips JM. Interactive effects of multiple organizational climates on employee innovative behavior in entrepreneurial firms: A cross-level investigation. Journal of Business Venturing. 2016; 31(6), 628-642. [DOI:10.1016/j.jbusvent.2016.08.002]
11. Faghih Aram B, Khademi M. Relationship between organizational support and innovative organizational climate with engagement in employee of the Ministry of Science, Research and Technology. Journal of Management and Planning in Educational Systems. 2017; 10(1), 133-146. [Persian]
12. Naujokaitiene J, Tereseviciene M, Zydziunaite V. Organizational support for employee engagement in technology-enhanced learning. SAGE Journals. 2015; 5(4), 1-9.
13. Shen Y, Jackson T, Ding C, Yuan D, Zhao L, et al. Linking perceived organizational support with employee work outcomes in a Chinese context: Organizational identification as a mediator. European Management Journal. 2014; 32(3), 406-412. [DOI:10.1016/j.emj.2013.08.004]
14. Gaudet M, Tremblay M. Initiating structure leadership and employee behaviors: the role of perceived organizational support, affective commitment and leader–member exchange. European Management Journal. 2017; 35(5), 663-675. [DOI:10.1016/j.emj.2017.04.001]
15. Ming-Chu Y, Meng-Hsiu L. Unlocking the black box: exploring the link between perceive organizational support and resistance to change. Asia Pacific Management Review. 2015; 20(3), 177-183. [DOI:10.1016/j.apmrv.2014.10.003]
16. Hashem Matoori H. Investigating the relationship between psychological capital and perceived organizational support with work engagement among nurses. Iranian Journal of Psychiatric Nursing. 2017; 5(2), 45-51. [Persian] [DOI:10.21859/ijpn-05027]
17. Clercq DD, Bouckenooghe D, Raja U, Matsyborska G. Servant leadership and work engagement: the contingency effects of leader–follower social capital. Human Resource Development Quarterly. 2014; 25(2), 183-212. [DOI:10.1002/hrdq.21185]
18. Chiniara M, Bentein K. Linking servant leadership to individual performance: Differentiating the mediating role of autonomy, competence and relatedness need satisfaction. The Leadership Quarterly. 2016; 27(1), 124-141. [DOI:10.1016/j.leaqua.2015.08.004]
19. Yoshida DT, Sendjaya S, Hirs G, Cooper B. Does servant leadership foster creativity and innovation? A multi-level mediation study of identification and prototypicality. Journal of Business Research. 2014; 67(7), 1395-1404. [DOI:10.1016/j.jbusres.2013.08.013]
20. Harwiki W. The impact of servant leadership on organization culture, organizational commitment, organizational citizenship behavior (OCB) and employee performance in women cooperatives. Social and Behavioral Sciences. 2016; 219, 283-290.
21. Akharbin P, Zahed Babolan A, Naghizadeh Baghi A. The relationship between servant leadership and organizational learning and nurses' work engagement. Journal of Research Development in Nursing & Midwifery. 2014; 11(1), 91-98. [Persian]
22. Salanova M, Schaufeli WB. A cross-national study of work engagement as a mediator between job resources and proactive behavior. The International Journal of Human Resource Management. 2008; 19(1), 116-131. [DOI:10.1080/09585190701763982]
23. Naderi F, Safarzade S. The relationship of organizational justice, organizational health, job engagement and organizational climate with psychological empowerment and organizational citizenship behavior. Knowledge & Research in Applied Psychology. 2014; 15(2), 56-68. [Persian]
24. Rasekh N, Mozafari H. Prediction of the innovative organizational climate based on organizational support and justice of the Sports and Youth general administration in Mashhad City. Journal of Human Resource Management in Sport. 2014; 1(2), 125-135. [Persian]
25. Eisenberger R, Armeli S, Rexwinkel B, Lynch PD, Rhoades L. Reciprocation of perceived organizational support. Journal of Applied Psychology. 2001; 86, 42-51. [DOI:10.1037/0021-9010.86.1.42]
26. Shenavar F, Beshlideh K, Hashemi SE, Naami A. Investigate the role of mediation work-family conflict in the relationship between stress, social support with job satisfaction and family satisfaction. Journal of Psychology Achievement. 2015; 4(1), 111-132. [Persian]
27. Gholipour A, Hazrati M. Explaining the Measurement of Servant Leadership in Iranian Governmental Organizations. Management Research in Iran, 2009; 2(3), 5-27. [Persian]
28. Sadeghi A, Goharloo Arkawaz A, Cheraghi F, Moghimbeigi A. Relationship between head nurses' servant leadership style and nurses' job satisfaction. Quarterly Journal of Nursing Management. 2015; 4(1), 28-38. [Persian]
29. Hsu MLA, Fan H. Organizational Innovation Climate and Creative Outcomes: Exploring the Moderating Effect of Time Pressure. Creativity Research Journal. 2010; 22(4), 378-386. [DOI:10.1080/10400419.2010.523400]
30. Caesens G, Stinglhamber F. The relationship between perceived organizational support and work engagement: The role of self-efficacy and its outcomes La relation entre le soutien organizational percu et l'engagement au travail: analyse du rôle du sentiment d'efficacité personnelle et de ses consequences. Revue Europeenne de Psychologie Appliquee/ European Review of Applied Psychology. 2014; 64(5), 259-267. [DOI:10.1016/j.erap.2014.08.002]
31. Allen DG, Shore LM, Griffen RW. The role of perceived organizational support and supportive human resources practices in the turnover process. Journal of Management. 2003; 29(1), 99-118. [DOI:10.1177/014920630302900107]
32. Klein ND. The relationship between servant leadership and employee engagement: The mediating roles of trust and fit. Omaha, NE: Creighton University; 2014.
33. Kordi E, Nasti Zaei N. The relationship of servant leadership style and organizational learning with job engagement of exceptional school teachers. Journal of Occupational and Organizational Counseling. 2015; 7(23), 68-91. [Persian]
34. Tahmasebi R, Abbasi D, Fathi M, Yousefi Amiri M. Studying the organizational effect of servant leadership on job behavior (case: faculty members and employees of University of Zanjan). Organizational Culture Management. 2017; 15(1), 165-186. [Persian]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Asadpour A, Shafizadeh H, Abdollahi M, Pirzad A, Momayez S. Predicting nurses' work engagement based on innovative organizational climate, perceived organizational support and servant leadership. مدیریت پرستاری. 2018; 7 (1) :51-60
URL: http://ijnv.ir/article-1-532-fa.html

اسدپور احمدعلی، شفیع‌زاده# حمید، عبدالهی معصومه، پیرزاد علی‌اکبر، ممیز شیوا. پیش‌بینی اشتیاق‌کاری پرستاران براساس جو سازمانی نوآورانه، حمایت سازمانی ادراک‌شده و رهبری خدمتگزار. فصلنامه مديريت پرستاري. 1397; 7 (1) :51-60

URL: http://ijnv.ir/article-1-532-fa.htmlدوره 7، شماره 1 - ( بهار 1397 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه مدیریت پرستاری Quarterly Journal of Nursing Management
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4106