[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 7، شماره 1 - ( بهار 1397 1397 ) ::
جلد 7 شماره 1 صفحات 18-28 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط بین تعهد سازمانی و صلاحیت بالینی پرستاران
ندا خدادادی، بهروز رضائی#*، شایسته صالحی
#استادیار، دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان، اصفهان، ایران ، beh.rezaei@gmail.com
چکیده:   (2495 مشاهده)
مقدمه: تعهد سازمانی عامل حیاتی در دستیابی به اهداف سازمان، درک رفتار سازمانی و از عناصر مهم ارتقای کیفیت مراقبت است. از طرفی صلاحیت بالینی پرستاران، کارایی و موفقیت سازمان‌های مراقبتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
هدف: مطالعه حاضر با هدف ارتباط بین تعهد سازمانی و صلاحیت بالینی پرستاران انجام شد.
مواد و روش‌ها: پژوهشی توصیفی همبستگی در بین پرستاران یکی از بیمارستان‌های نجف آباد در سال 1394 انجام شد. به روش سرشماری تعداد 135 نفر از پرستاران وارد مطالعه شدند. ابزار مطالعه فرم اطلاعات فردی، پرسشنامه تعهد سازمانی (شامل حیطه‌های تعهد عاطفی، هنجاری و مستمر) و پرسشنامه صلاحیت بالینی (شامل هفت حیطه به منظور ارزیابی 73 مهارت) به شیوه خودارزیابی بود که پایایی و روایی آنها به‌ترتیب با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 79/0 و 95/0 تایید شده بود. داده‌ها با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی (توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آزمون ضریب هم بستگی پیرسون با نرم‌افزار SPSS17  تحلیل شد (0/05>P).
یافته‌ها: صلاحیت بالینی پرستاران در سطح خوب (69/11±42/74) و تعهد سازمانی آنها در سطح متوسط (77/10± 91) ارزیابی شد. تعهد سازمانی کلی با صلاحیت بالینی در حیطه‌های تضمین کیفیت (r=0/256 , p=0/002) و آموزش و راهنمایی (r=0/176, p=0/037) همبستگی مستقیمی داشت. بعلاوه تعهد عاطفی با صلاحیت بالینی کلی (r=0/170, p=0/045) و حیطه‌های تضمین کیفیت (r=0/185, p=0/028)، آموزش و راهنمایی (r=0/190, p=0/024)، و اقدامات تشخیصی (p=0/015 ، r=0/205) همبستگی مستقیمی داشت.
نتیجه‌‌گیری: براساس یافته‌های مطالعه، به مدیران پرستاری پیشنهاد می‌شود که راهکارهای لازم را برای ارتقاء تعهد عاطفی پرستاران اجرا نمایند تا کیفیت مراقبت‌های پرستاری تضمین گردد.
واژه‌های کلیدی: صلاحیت بالینی، تعهد سازمانی، پرستاران بالینی، توسعه حرفه‌ای
متن کامل [PDF 255 kb]   (600 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | پذیرش: ۱۳۹۷/۲/۲۴
فهرست منابع
1. 1- Khosravani M, Khosravani M, Rafiei F, Mohsenpour M. Organizational commitment and its dimensions in nurses working in Arak's Hospitals. Medical Ethics Journal. 2017;11(39):37-44. [Persian] [DOI:10.21859/mej-113937]
2. Dehghani H, Salimi1 T, Hooshyar M, .Fallahzadeh H. Effect of instruction of reducing work hours on organizational commitment of Intensive Care Units' nurses in Birjand Vali-e-asr Hospital. Modern Care Journal. 2013; 9(3):190-198. [Persian]
3. Rahimnya F, Houshmand F. The Relationship between Job Attachment and Employee Organizational Commitment (Case study: Nurses of Kashmar city hospitals). 4th International Conference in Management & Accounting; 2016 September 25; Tehran, Iran. (Persian)
4. Bahrami MA, Ghasemipanah F, Montazeralfaraj R, Tafti AD, Chamanara K, Ardekani SE, et al. The relationship between religious beliefs and organizational commitment among nurses in teaching hospitals of Yazd. History of Medicine Journal. 2016;7(25):185-207. [Persian]
5. Nabizadeh Gharghozar Z, Atashzadeh Shoorideh F, Khazaei N, Alavi-Majd H. Assessing organizational commitment in clinical nurses. Quarterly Journal of Nursing Management. 2013; 2(2):41-8. [Persian]
6. Rahmanzade E, Parsa Yekta Z, Farahani M, Yekani Nejad S. Nurses' organizational commitment in hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences. Iran Journal of Nursing. 2014;26(86):29-38. [Persian]
7. Mohammadimehr M, Zargar Balaye Jame S, Sheikhi S, Rahmati D. The Relationship between Professional Behavior and Organizational Commitment of Nurses in Ilam Province of Iran. Journal of Payavard Salamat. 2017; 11(3):35-43. [Persian]
8. Ghiyasvandian S, Sedighiyani A, Kazemnejad A, Iranshahi I. Relationship between organizational communication satisfaction and organizational commitment in nurses. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2017; 9(6):20-33. [Persian]
9. Mirlashari J, Qommi R, Nariman S, Bahrani N, Begjani J. Clinical Competence and Its Related Factors of Nurses in Neonatal Intensive Care Units. Journal of caring sciences. 2016;5(4):317. [DOI:10.15171/jcs.2016.033]
10. Abbasi A, Bahreini M, Yazdankhah Fard MR, Mirzaei K. Compare Clinical Competence and Job Satisfaction Among Nurses Working in Both University and Non-University Hospital in Bushehr 2015. Iranian South Medical Journal. 2017; 20(1):77-89. [Persian] [DOI:10.18869/acadpub.ismj.20.1.77]
11. Madadizadeh M. The relation between clinical competency with happiness among nurses in teaching hospital in Kerman University of medical sience in 2016. [MSc. Thesis] Nursing. Kerman: Kerman University of Medical Sciences; 2016. [Persian]
12. Kalantary S, Kord F, Kazemi SB, Rahimian Sh, Araghianmojarad F, Jalali T. Determination of nurses' clinical competence in critical care ward in Golestan hospital. Aligoodarz Nursing Faculty Analytic Research Journal. 2016; 7 (1):49-56. [Persian]
13. Meretoja R, Numminen O, Isoaho H, Leino Kilpi H. Nurse competence between three generational nurse cohorts: A cross sectional study. International journal of nursing practice. 2015; 21(4):350-8. [DOI:10.1111/ijn.12297]
14. Hamström N, Kankkunen P, Suominen T, Meretoja R. Short hospital stays and new demands for nurse competencies. International journal of nursing practice. 2012; 18(5):501-8. [DOI:10.1111/j.1440-172X.2012.02055.x]
15. Khanian Najaf Abadi K. The Relationship between Clinical Competence and Job Satisfaction of Nurses in Shaheed Mohammad Montazeri Hospital in Najaf Abad City in 2013. [MSc. Thesis] Nursing. Isfahan: Islamic Azad University, Isfahan Branch; 2014. [Persian]
16. Baghbani SM, Bali NS, Chenarani H, Ashoori J. The relationship between Organizational Commitment, Job Satisfaction and Social Orientation, and the Nurses' Moral Behavior. Medical Ethics Journal. 2016;10(37):27-36. [Persian] [DOI:10.21859/mej-103727]
17. Hatam Siahkal Mahalle AR, Rezaei S, Yousefzadeh Chabok SH, Reyhaniyan A. The relationship between emotional intelligence, organizational justice, job satisfaction and organizational commitment of the personnal of PourSina hospital, Rasht. Journal of Guilan University of Medical Sciences. 2016; 24(96):30-41. [Persian]
18. Ghasemyani S, Forotan S. Determining the Relationship between organizational justice and organizational commitment among employees of Shariati and Vali Asr hospital (as) in the year 1390. Journal of Hospital. 2014;13(3):51-8. [Persian]
19. Mahmoudi Rad G, Naeim Hassani S. Relationship between organizational commitment and burnout of nurses working in Valiasr Hospital of Birjand in 2011. Modern Care Journal. 2014; 10(4):264-71. [Persian]
20. Rahimnia F, Mirzaei V. Evaluation of predictive conceptual model organizational citizenship behavior in nurses based on their lifestyle and organizational commitment. Quarterly Journal of Nursing Management, 2014; 3(2): 41-51. [Persian]
21. Moradi M, Khalili M. Organizational-professional conflict among nurses and healthcare workers and effect on human resource performance. Organizational Culture Management Journal. 2017; 15 (2): 419-443. [Persian]
22. Bahreini M, Moattari M, Kaveh MH, Ahmadi F. A comparison of nurses' clinical competences in two hospitals affiliated to Shiraz and Boushehr Universities of medical sciences: a self-assessment. Iranian Journal of Medical Education. 2010; 10(2):101-10. [Persian]
23. Bahreini M, Moattari M, Kaveh M, Ahmadi F. Self assessment of the clinical competence of nurses in a major educational hospital of Shiraz University of Medical Sciences. Journal of Jahrom University of Medical Sciences. 2010; 8 (1):28-36. [Persian] [DOI:10.29252/jmj.8.1.28]
24. Vaghei S, Ashoury A, Saleh Moghaddam A, Karimi Moonghi H, Gazrani A, Gholami H. Relationship between Spiritual Intelligence and Nurses' Clinical Competency. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 2011; 18(2): 132-139. [Persian]
25. Namadi-Vosoughi M, Tazakkori Z, Habibi A, Abotalebi-Daryasari GH, Kazemzadeh R. Assessing Nursing Graduates′ Clinical Competency from the Viewpoints of Graduates and Head Nurses. Journal of Health and care. 2014; 16(1):66-73. [Persian]
26. Komeili-Sani M, Etemadi A, Boustani H, Bahreini M, Hakim A. The relationship between nurses' clinical competency and job stress in Ahvaz university hospital, 2013. Journal of Clinical Nursing and Midwifery. 2015; 4(1):39-49. [Persian]
27. Saeidi G, Elhani N, Neysi A, Latifi S. A survey on leadership styles of head nurses and clinical competency of nurses in public and private hospitals of Ahvaz in 2014: A short report. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences and Health Services, 2016; 15 (1): 81-90. [Persian]
28. Salehi M, Dadgar Z. The relationship between professional ethics and organizational commitment From the viewpoint of nurses in Imam Khomeini hospital in Sari. Bioethics Journal. 2016; 6(20):33-46. [Persian]
29. Allen NJ, Meyer JP. Affective, continuance, and normative commitment to the organization: An examination of construct validity. Journal of vocational behavior. 1996; 49(3):252-76. [DOI:10.1006/jvbe.1996.0043]
30. Al-Aseeri MA. Perception of organizational commitment among nurses in different governmental health sectors at Riyadh city. American Academic & Scholarly Research Journal. 2012; 4(5):1.
31. Lorber M, Treven S, Mumel D. Leaders' Behavior in Association with Job Satisfaction and Organizational Commitment. In Nursing Education, Administration, and Informatics: Breakthroughs in Research and Practice. 2nd edition. New Yrok: IGI Global; 2018.
32. Miedaner F, Kuntz L, Enke C, Roth B, Nitzsche A. Exploring the differential impact of individual and organizational factors on organizational commitment of physicians and nurses. BMC health services research. 2018;18(1):180. [DOI:10.1186/s12913-018-2977-1]
33. Jones A. Organizational commitment in nurses: is it dependent on age or education? Declining numbers of nurses makes it imperative for managers to focus on factors that improve recruitment and retention, as April Jones demonstrates. Nursing Management. 2015; 21(9):29-36. [DOI:10.7748/nm.21.9.29.e1298]
34. Akbari Haghighi F, Koohi Rostamkalaee Z, Pourreza A, Rahimi Forshani A. Surveying the employed Nurses' Organizational Commitment in Selected Tehran University of Medical Sciences Hospitals. Journal of Hospital. 2014; 13(2): 63-73.
35. Rezaie A, Bahreini M, Sarvghad S, Shahamat S. Prediction of nurses' job satisfaction by their emotional intelligence and competence. Iranian South Medical Journal. 2013;16(2):128-37. [Persian]
36. Amini KM, Rezaei B, Esmaeilpour-Bandboni M. The relationship between clinical competence and occupational stress in Iranian clinical nurses. Pharmacophore, 2017; 8(6S), e-1173434.
37. O'leary J. Comparison of self-assessed competence and experience among critical care nurses. Journal of nursing management. 2012; 20(5):607-14. [DOI:10.1111/j.1365-2834.2012.01394.x]
38. Kim K, Han Y, Kwak Y, Kim JS. Professional quality of life and clinical competencies among Korean nurses. Asian nursing research. 2015; 9(3):200-206. [DOI:10.1016/j.anr.2015.03.002]
39. Numminen O, Ruoppa E, Leino Kilpi H, Isoaho H, Hupli M, Meretoja R. Practice environment and its association with professional competence and work related factors: perception of newly graduated nurses. Journal of nursing management. 2016; 24(1): E1–E11. [DOI:10.1111/jonm.12280]
40. Numminen O, Meretoja R, Isoaho H, Leino Kilpi H. Professional competence of practising nurses. Journal of clinical nursing. 2013; 22(9-10):1411-23. [DOI:10.1111/j.1365-2702.2012.04334.x]
41. Cruz JP. Quality of life and its influence on clinical competence among nurses: a self reported study. Journal of clinical nursing. 2017;26(3-4):388-99. [DOI:10.1111/jocn.13402]
42. Aqtash S, Robb WF, Hunter LH, Almuhtasib M, Hamad A, Brownie SM. Self-Assessed Competence of Experienced Expatriate Nurses in a Rural and Remote Setting. SAGE Open Nursing. 2017; 3:1-17. [DOI:10.1177/2377960817702382]
43. Kuokkanen L, Leino-Kilpi H, Numminen O, Isoaho H, Flinkman M, Meretoja R. Newly graduated nurses' empowerment regarding professional competence and other work-related factors. BMC nursing. 2016; 15(1):22. [DOI:10.1186/s12912-016-0143-9]
44. Takase M. The relationship between the levels of nurses' competence and the length of their clinical experience: A tentative model for nursing competence development. Journal of clinical nursing. 2013; 22(9-10):1400-10. [DOI:10.1111/j.1365-2702.2012.04239.x]
45. Cheraghi MA, Salasli M, Ahmadi F. Factors influencing the clinical preparation of BS nursing student interns in Iran. International Journal of Nursing Practice. 2008; 14(1):26-33. [DOI:10.1111/j.1440-172X.2007.00664.x]
46. Perreira TA, Berta W. The object of your affection: how commitment, leadership and justice influence workplace behaviors in health care. Journal of nursing management. 2016; 24(2): E146-E154. [DOI:10.1111/jonm.12316]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Khodadadei N, Rezaei# B, Salehi S. Relationship between organizational commitment and nurses' clinical competency . مدیریت پرستاری. 2018; 7 (1) :18-28
URL: http://ijnv.ir/article-1-546-fa.html

خدادادی ندا، رضائی# بهروز، صالحی شایسته. ارتباط بین تعهد سازمانی و صلاحیت بالینی پرستاران . فصلنامه مديريت پرستاري. 1397; 7 (1) :18-28

URL: http://ijnv.ir/article-1-546-fa.htmlدوره 7، شماره 1 - ( بهار 1397 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه مدیریت پرستاری Quarterly Journal of Nursing Management
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4106