[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 10، شماره 2 - ( تابستان 1400 ) ::
جلد 10 شماره 2 صفحات 47-37 برگشت به فهرست نسخه ها
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ارﺗﻘﺎی ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻤﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻚ زﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﺳﺰارﻳﻦ
ﭘﺮﻳﺴﺎ اﺳﺪاﻟﻬﻲ، ﺣﺴﻦ ﻧﺎویﭘﻮر*، رﺑﺎﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎرﻳﺎن
دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. ، naviporh@modares.ac.ir
چکیده:   (1506 مشاهده)
مقدمه: ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ اﺳـﺘﺮاﺗﮋی ارﺗﻘـﺎ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻤﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻚ زﻧﺎن  ﺳﺰارﻳﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
روش کار: اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ است ﻛﻪ در ﺳﺎل ١٣٩٥ در  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دورود اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ بود. ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ٧٠ ﻧﻔﺮ ﻛـﻪ ﺑـﻪ دو ﮔﺮوه آزﻣﻮن و ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ. اﺑﺰار ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺸـﺎر ﺳﻨﺞ و ﺳﺎﻋﺖ ﻣﭽﻲ بود .اﺑﺘـﺪا در ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﺗﻌﺪاد ﻧﺒﺾ و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺳـﻨﺠﻴﺪه ﺷـﺪ. ﺑﻌـﺪ از اﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮی ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ارﺗﻘﺎء ﻓﺮآﻳﻨﺪ  اﺟﺮا ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﮔـﺮوه آزﻣـﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و نبض و فشارخون  ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ. تجزیه و تحلیل داده­ها توسط SPSS نسخه 17 انجام شد.
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺳﻴﺴﺘﻮﻟﻴﻚ در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺒـﻞ از ﻋﻤﻞ ١٧/١١٣ و ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ١٤/٩١ ﺑﻮد و در ﮔﺮوه آزﻣـﻮن ﻗﺒـﻞ از ﻋﻤـﻞ ١٤/١١٥ و ﺑﻌـﺪ از ﻋﻤـﻞ ٧١/١٠٧ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺸﺎرﺧﻮن دﻳﺎﺳﺘﻮﻟﻴﻚ در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺒـﻞ از ﻋﻤـﻞ ٤٣/٦٩ و ﺑﻌـﺪ از ﻋﻤﻞ ٤٣/٥٩ ﺑﻮد و در ﮔﺮوه آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ٤٣/٦٥ و ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ١٤/٦٢ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻳﺎﻓـﺖ. آزﻣـﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺳﻴﺴﺘﻮﻟﻴﻚ و دﻳﺎﺳﺘﻮﻟﻴﻚ در دو ﮔﺮوه آزﻣﻮن و ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻔﺎوت آﻣﺎری ﻣﻌﻨﻲ داری وﺟﻮد دارد. در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎرﺧﻮن قابل ملاحظه ای نسبت به گروه آزمون دﻳـﺪه ﺷـد .همچنین  آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿـﺮﺑﺎن ﻗﻠـﺐ در دو ﮔـﺮوه آزﻣـﻮن و ﻛﻨﺘـﺮل ﺗﻔﺎوت آﻣﺎری ﻣﻌﻨﻲداری وﺟﻮد دارد (٠٠١/٠P<). ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ در ﮔﺮوه آزﻣﻮن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ بود.
نتیجه گیری : طبق نتایج وضعیت همودینامیک گروه آزمون نسبت به کنترل بهبود پیدا کرده بود. بنابراین پیشنهاد می شود این برنامه در بیمارستان اجرا شود.
واژه‌های کلیدی: اﺳﺘﺮاﺗﮋی ارﺗﻘﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪ، وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻤﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻚ، ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ، ﺳﺰارﻳﻦ.
متن کامل [PDF 298 kb]   (445 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1400/2/7 | پذیرش: 1400/3/25 | انتشار: 1400/5/10
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Asadolahi P, navipour H, Memarian R. The Effect of Applying FOCUS PDCA Strategic Program of Preoperative Care on Hemodynamic Statue Cesarean Women. مدیریت پرستاری. 2021; 10 (2) :37-47
URL: http://ijnv.ir/article-1-842-fa.html

اﺳﺪاﻟﻬﻲ ﭘﺮﻳﺴﺎ، ﻧﺎویﭘﻮر ﺣﺴﻦ، ﻣﻌﻤﺎرﻳﺎن رﺑﺎﺑﻪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ارﺗﻘﺎی ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻤﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻚ زﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﺳﺰارﻳﻦ. فصلنامه مديريت پرستاري. 1400; 10 (2) :47-37

URL: http://ijnv.ir/article-1-842-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 10، شماره 2 - ( تابستان 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه مدیریت پرستاری Quarterly Journal of Nursing Management
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4463