[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 1، شماره 2 - ( Fa 1391 ) ::
جلد 1 شماره 2 صفحات 20-28 برگشت به فهرست نسخه ها
رابطه بین معنویت، تعهد سازمانی و سلامت عمومی با عملکرد شغلی در پرستاران بالینی
نجمه حمید، زهرا دهقانی زاده
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده:   (22520 مشاهده)

 

مقدمه: مهم‌ترین هدف هر سازمانی، دستیابی به بهره‌وری بهینه است. یکی از عوامل کارآمدی در بهره‌وری، نیروی انسانی است. عملکرد شغلی پرستاران به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع انسانی بیمارستان‌ها، متأثر از عوامل متعددی از جمله معنویت، تعهد سازمانی و سلامت عمومی است که موجب تعهد بیشتر و افزایش کیفیت خدمات یا بهره وری می‌شود.

هدف: بررسی رابطه بین معنویت، تعهد سازمانی و سلامت عمومی پرستاران با عملکرد شغلی آنان در بیمارستان‌های مراکز آموزشی شهر اهواز است. .

مواد و روش‌ها: این پژوهش، مطالعه‌ای مقطعی به روش توصیفی-تحلیلی است. نمونه‌ها شامل 196 پرستار بوده که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس خود سنجی عملکرد شغلی، مقیاس درجه‌بندی معنویت و مراقبت معنوی، مقیاس تعهد سازمانی و پرسشنامه خودگزارش دهی سلامت عمومی بوده است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ در محدوده (0/68 تا 0/98) به دست آمد. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده نرم افزار 16 SPSS تحلیل شدند.

یافته‌ها: یافته‌های حاصل نشان داد که معنویت، تعهد سازمانی و سلامت عمومی به طور معنا داری (0/001>P) عملکرد شغلی را پیش بینی می‌کنند. بیشترین رابطه‌ی مثبت و معنادار به ترتیب بین معنویت و تعهد سازمانی (0/71 = r)، عملکرد شغلی و معنویت (0/69 = r) و عملکرد شغلی و تعهد سازمانی (0/68 = r) بوده است. نتایج پردازش مدل رگرسیون چندگانه با متغیر عملکرد شغلی و سایر متغیرهای مستقل نشان داد که متغیرهای توضیحی مدل، 47% اطلاعات عملکرد شغلی را تبیین نموده و ارتباط خطی آن‌ها با سایر متغیرهای پاسخ، معنا دار است (0/001>P).

نتیجه‌گیری: از آنجا که معنویت پیش بینی قوی‌تری برای عملکرد شغلی است، ارائه برنامه‌های عملیاتی توسط مدیران پرستاری برای حفظ و تقویت این بعد در پرستاران بالینی ضروری است.

واژه‌های کلیدی: پرستاران بالینی، تعهد حرفه‌ای، سلامت عمومی، عملکرد شغلی، معنویت
متن کامل [PDF 553 kb]   (4442 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۱/۳/۱۶ | پذیرش: ۱۳۹۲/۷/۱۴ | انتشار: ۱۳۹۲/۷/۱۴
فهرست منابع
1. Mehdad, A. Psychology of Personnel Affairs. Esfahan: Jungle publisher, 2006. [Persian]
2. Roohi G, Asayesh H, Rahmani H, Abbasi A. The relationship job satisfaction and organizational commitment of nurses in hospitals of Golestan University of Medical Sciences. Journal of Payesh. 2011;10 (2): 285-292.[Persian]
3. Asefzadeh S, Hospital Management & Research. 1st Ed., Qazvin University of Medical Sciences. Iran, 2003. [Persian]
4. Sangari AR. Educational administrator's job commitment. Journal of Educational Administration. 1996;14: 38-40. [Persian]
5. Pesut B, Reimer-Kirkham S. Situated clinical encounters in the negotiation of religious and spiritual plurality: A critical ethnography. International Journal of Nursing Studies. 2010; 47(7): 815-825. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2009.11.014]
6. Hajinezhad ME, Rafiei F, Jafar Jalal E, Haghani H. The relationship of staff nurses caring behaviors from patients' perspective with patients' satisfaction. Journal of Nursing Iran. 2007; 20(49): 73-82.[Persian]
7. Smith R A. Using the Synergy Model to Provide Spiritual Nursing Care in Critical Care Settings. Critical Care Nurse .2006; 26 (4): 41-47.8- Fatemi MM, Nazari R, Safavi M, Naeini MK, Savadpoor MT, Relationship of nurses spirituality on rating patient' satisfaction from nursing cares. Journal of Medical Ethics. 2011; 5(17): 141-159.[Persian]
8. Nehrir B, Ebadi A, Tofighi Sh, Karimi Zarchi AA, Honarvar H, Relationship of job satisfaction and organizational commitment in hospital nurses. Iranian Journal of Military Medicine; 2010, 12(1): 23-26.[Persian]
9. Noroozi F, Rating of professional commitment staff Tehran Islamic Azad University - North and Shahid Beheshti University and factors effective on its. Journal of sociology youth studies. 2010; 1(3): 143-167. [Persian].
10. Abbaszadegan M. Unrest Management organizations. Tehran: Kavir Publication, 2000. [Persian]
11. Saatchi M, Productivity Psychology.2th ed . Tehran: publication Viraesh.2007. [Persian]
12. Soleimany MA, Nasiri-ziba F, Kermani A, Hoseini F. A Comparative Study of the General Health among Staff Nurses with Fixed or Rotating Working Shift. Iran Journal of Nursing. 2007; 20 (50): 21-28. [Persian].
13. Mooran MR.The study of association between use of spirituality (religious attitude) with mental health in safe community. Proceedings Congress on the Safe Society Tehran City; 2009 Augst256-276; Tehran, Iran. [Persian].
14. Gholamali Lavasani M, Keyvanzade M, Arjmand N. Spirituality, job stress, organizational commitment, and job satisfaction among nurses in Tehran. Contemporary Psychology. 2008; 3(2): 61-73. [Persian]
15. Scott C. Specialist practice: advancing the profession? Journal of advanced nursing. 1998; 28(3): 554-562 . [DOI:10.1046/j.1365-2648.1998.00684.x]
16. National Patient Safety Goals | Joint Commission. [Internet]. [Cited August2012]. Available from: www.jointcommission.org › Standards.
17. Paterson, D. G. The Scott company graphic rating scale. Journal of Personnel Research. 1922; 1(8): 361-376.
18. Arshadi N. The design relationship of stress from the conflict and role ambiguity with job satisfaction of managers and employees regarding the moderating effect of job autonomy and group cohesion. [MscThesis].Psychology. Ahwaz: Shahid Chamran University of Ahwaz, 1990. [Persian]
19. Mc Sherry W, Draper P, Kendrick D. The construct validity of a rating scale designed to assess spirituality and spiritual care. International Journal of Nursing Studies. 2002; 39(7): 723-734. [DOI:10.1016/S0020-7489(02)00014-7]
20. Mowday R, Steers R, Porter L. The measurement of organizational commitment. Journal of Vocational Behavior. 1979; 14: 224- 247. [DOI:10.1016/0001-8791(79)90072-1]
21. Goldberg DP, Hillier V. A scaled version of general health questionnaire. Psychological Medicine. 1979; 9(1): 131- 145. [DOI:10.1017/S0033291700021644]
22. Fathi Ashtiyani A, Dastani M. Psychological tests to assess personality and mental health. Tehran: Besat publications, 2009. [Persian]
23. Fargangi AA, Fattahi M, Vasegh B. Spirituality at work and its role in improving organizational citizenship behavior. Journal of Culture of Management. 2005; 4(13):5-39. [Persian]
24. Benefiel M. Mapping the Terrain of Spirituality in Organizations Research. Journal of Organizational Change Management. 2003; 16 (4): 367-377.26- Kinjerski V, Skrypnek Berna J. Creating Organizational Conditions that Foster Employee Spirit at Work. Leadership & Organization Development Journal. 2006; 27(4): 280-295.
25. Krishnakumar S, Neck CP. The "What", "Why" and "How" of Spirituality in the workplace. Journal of Managerial Psychology. 2006; 17(3): 153-164. [DOI:10.1108/02683940210423060]
26. Milliman J, Czaplewski AJ, Ferguson J. Workplace Spirituality and Employee Work Attitudes, An Exploratory Empirical Assessment. Journal of Organizational Change Management. 2003; 16(4): 426- 447. [DOI:10.1108/09534810310484172]
27. Arshadi N. Design and test of pattern evaluations and consequences of important job motivation in employees of the National Company areas of South Oil of Ahvaz. [PhD Thesis]. Psychology. Ahwaz: Shahid Chamran University of Ahwaz. 2008. [Persian]
28. Benkhoff B. Organizational- commitment- tests- and- scales; Business performance- tests- and- scales; Banks- and- banking- Finance; Banks- and- banking- Branch- banks; tests- and- scales- Correlation. Human relations. 1997; 50: 701- 726. [DOI:10.1023/A:1016904305906]
29. Rashid ZA, Sambasivan M, & Johari J. The influence of corporate culture and organizational commitment on performance. Journal of Management Development. 2003; 22(8): 708- 728. [DOI:10.1108/02621710310487873]
30. Mirza Mohammadi MH, Abdolmaleki J. The relationship organizational commitment with to quality of services in employees . Journal of Daneshvar Rafter. 2008, 15(33): 67-84. [Persian]
31. Jochemsen H, Klaasse-Carpentier M, Cusveller BS, Vander Scheur A, Bouwer J. Questions of life and dead in the terminal phase — towards quality criteria for spiritual care in the terminal palliative care from the patient's perspective. In: Bouwer, J. (editor), Spirituality and Meaning in Health Care, a Dutch Contribution to an Ongoing Discussion. Leuven. 2008.
32. Vlasblom JP, Vander Steen JT, Knol DL, Jochemsen H. Effects of spiritual care training for nurses. Nurse Education Today. 2011; 31(8): 790- 796. [DOI:10.1016/j.nedt.2010.11.010]
33. Abdullah MC. Leadership and psycap: A study of the relationship between positive leadership behaviors and followers' positive psychological capital. [PhD Thesis].Psychology. Minneapolis: Capella University; 2009.
34. Taylor EJ, Carr MF. Nursing ethics in the Seventh- day Adventist religious tradition. Nursing Ethics.2006; 16(6): 707-718. [DOI:10.1177/0969733009343135]
35. Van Leeuwen, R. Towards nursing competencies in spiritual care. [PhD Thesis].Nursing. The Netherlands: University of Groningen, 2008.
36. Nadiri H, Tanova C. An investigation of the role of justice in turnover intertions, job satisfaction and organizational citizenship behavior in hospitality industry. International Journal of Hospitality Management.2010; 29(1): 33–41. [DOI:10.1016/j.ijhm.2009.05.001]
37. Suzuki K, Ohaida T, Kaneita Y, Yagi Y, Yokoyama E, Uchiyma M. Mental health status, shift work, and occupational accidents an among hospital nurses in Japan. Journal of Occupational Health. 2004; 6: 448-454 [DOI:10.1539/joh.46.448]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hamid N, Dehghanizadeh Z. The relationship between spirituality, organizational commitment and general health with job performance of clinical nurses. مدیریت پرستاری. 2012; 1 (2) :20-28
URL: http://ijnv.ir/article-1-85-fa.html

حمید نجمه، دهقانی زاده زهرا. رابطه بین معنویت، تعهد سازمانی و سلامت عمومی با عملکرد شغلی در پرستاران بالینی . فصلنامه مديريت پرستاري. 1391; 1 (2) :20-28

URL: http://ijnv.ir/article-1-85-fa.htmlدوره 1، شماره 2 - ( Fa 1391 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه مدیریت پرستاری Quarterly Journal of Nursing Management
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 33 queries by YEKTAWEB 3903