[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 6، شماره 1 - ( بهار 1396 ) ::
جلد 6 شماره 1 صفحات 20-31 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر سرمایه‌ی روانشناختی بر دلبستگی کاری با نقش میانجی تعارض کار- خانواده در پرستاران
سید محمد طباطبایی نسب، مهدی سبک رو، محمد باقر فلاحی#
#دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی- رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
چکیده:   (2017 مشاهده)
مقدمه: پرستاران بطور مداوم با مشکل تعارض کار و زندگی شخصی مواجه هستند. مدیران با شناسایی نوع و میزان تأثیر سرمایه روانشناختی بر تعارض کار- خانواده و دلبستگی کاری پرستاران، می‌توانند گام‌های مؤثری در جهت عملکرد بالاتر پرستاران در بیمارستان بردارند.
هدف: این پژوهش با هدف تعیین تأثیر سرمایه روانشناختی بر دلبستگی کاری با نقش میانجی تعارض کار- خانواده پرستاران انجام شد.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را (354) نفر از پرستاران بیمارستان شهدای کارگر یزد در سال (1396) تشکیل دادند، که براساس حجم نمونه محاسبه شده با استفاده از فرمول کوکران، (185) نفراز آنها، از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی‌ طبقه‌ای انتخاب شدند. به منظور جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه‌ استاندارد سرمایه روانشناختی، (لوتانزو همکاران 2007) تعارض کار- خانواده (نتمایرو همکاران1996) و دلبستگی کاری(شافلی و همکاران2002) استفاده شد، که روایی آن‌ها از طریق روایی محتوایی و روایی سازه بررسی، و پایایی آن‌ها از طریق آلفای کرونباخ (برای کلیه متغیر‌های پژوهش بالاتر از 0/70) تأیید شد. تحلیل داده‌ها به‌روش مدل‌سازی معادلات ساختاری به کمک نرم‌افزار Amos انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد سرمایه‌ی روانشناختی بر دلبستگی کاری با ضریب (0/731) تأثیر مستقیم دارد. سرمایه‌ی روانشناختی بر تعارض کار به خانواده با ضریب (0/295-) و بر تعارض خانواده به کار با ضریب (0/362-) تأثیر منفی دارد. همچنین تعارض کار به خانواده و خانواده به کار در تأثیر سرمایه روانشناختی بر دلبستگی کاری، نقش میانجی ایفا می‌کنند.
نتیجه‌‌گیری: سرمایه روانشناختی می‌تواند عامل مناسبی جهت کاهش تعارض کار- خانواده و افزایش دلبستگی کاری باشد. لذا، پیشنهاد می‌گردد مسؤولین بیمارستان گام‌های مؤثری در جهت حفظ و ارتقاء سرمایه روانشناختی پرستاران بردارند.
 
واژه‌های کلیدی: سرمایه روانشناختی، تعارض کار- خانواده، دلبستگی کاری، پرستاران
متن کامل [PDF 623 kb]   (1397 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۷/۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۵ | انتشار: ۱۳۹۶/۹/۵
فهرست منابع
1. Liao RX, Liu YH. The impact of structural empowerment and psychological capital on competence among Chinese baccalaureate nursing students: A questionnaire survey. Nursing Education Today. 2016;36:31-6. [DOI:10.1016/j.nedt.2015.07.003]
2. Lu CQ, Siu OL, Chen WQ, Wang HJ. Family mastery enhances work engagement in Chinese nurses: A cross-lagged analysis. Journal of Vocational Behavior. 2011;78(1):100-9. [DOI:10.1016/j.jvb.2010.07.005]
3. Fang Y. Burnout and work-family conflict among nurses during the preparation for reevaluation of a grade A tertiary hospital. Chinese Nursing Research. 2017;4(1):51-55. [DOI:10.25164/cnr201701010]
4. Freeney YM, Tiernan J. Exploration of the facilitators of and barriers to work engagement in nursing. International Journal of Nursing Studies. 2009 ; 31;46(12):1557-65.
5. Karatepe OM, Karadas G. Do psychological capital and work engagement foster frontline employees' satisfaction? A study in the hotel industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management. 2015;27(6):1254-78. [DOI:10.1108/IJCHM-01-2014-0028]
6. Chen IS. Work engagement and its antecedents and consequences: A case of lecturers teaching synchronous distance education courses. Computers in Human Behavior. 2017;72:655-63. [DOI:10.1016/j.chb.2016.10.002]
7. Thompson KR, Lemmon G, Walter TJ. Employee engagement and positive psychological capital. Organizational Dynamics. 2015;44(3):185-95. [DOI:10.1016/j.orgdyn.2015.05.004]
8. Schaufeli WB, Taris TW, Van Rhenen W. Workaholism, burnout, and work engagement: three of a kind or three different kinds of employee well being?. Applied Psychology. 2008;57(2):173-203. [DOI:10.1111/j.1464-0597.2007.00285.x]
9. Schaufeli WB, Salanova M, González-Romá V, Bakker AB. The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach. Journal of Happiness studies. 2002;3(1):71-92. [DOI:10.1023/A:1015630930326]
10. Allen TD, French KA, Dumani S, Shockley KM. Meta-analysis of work=family conflict mean differences: Does national context matter?. Journal of Vocational Behavior. 2015;90:90-100. [DOI:10.1016/j.jvb.2015.07.006]
11. Frone MR, Yardley JK, Markel KS. Developing and testing an integrative model of the work=family interface. Journal of Vocational Behavior. 1997;50(2):145-67. [DOI:10.1006/jvbe.1996.1577]
12. Netemeyer RG, Boles JS, McMurrian R. Development and validation of work=family conflict and family=work conflict scales. Journal of Applied Psychology. 1996;81(4):400. [DOI:10.1037/0021-9010.81.4.400]
13. Nohe C, Sonntag K. Work family conflict, social support, and turnover intentions: A longitudinal study. Journal of Vocational Behavior. 2014;85(1):1-2. [DOI:10.1016/j.jvb.2014.03.007]
14. Huang YH, Lee J, McFadden AC, Murphy LA, Robertson MM, Cheung JH, Zohar D. Beyond safety outcomes: An investigation of the impact of safety climate on job satisfaction, employee engagement and turnover using social exchange theory as the theoretical framework. Applied Ergonomics. 2016;55:248-57. [DOI:10.1016/j.apergo.2015.10.007]
15. Zare A, Tavakoli GR, Karami Z. The impact of work - family conflict through burnout on intention to leave the organization among employees, Journal of Human Resource Management in Police. 2015; 4:151-76. [Persian]
16. Paghoush A, Zarei E, Zeinalipour H. The effect of work-family cConflict on burnout with mediating role of life quality and job satisfaction amongst staffs in Sarkhoon & Qeshm Gas Treating Company. Knowledge & Research in Applied Psychology. 2017;17(3):59-72. [Persian]
17. Hobfoll SE. Conservation of resources: A new attempt at conceptualizing stress. American Psychologist. 1989 Mar;44(3):513. [DOI:10.1037/0003-066X.44.3.513]
18. Carlson D, Ferguson M, Hunter E, Whitten D. Abusive supervision and work family conflict: The path through emotional labor and burnout. The Leadership Quarterly. 2012;23(5):849-59. [DOI:10.1016/j.leaqua.2012.05.003]
19. Richter A, Näswall K, Lindfors P, Sverke M. Job insecurity and work family conflict in teachers in Sweden: Examining their relations with longitudinal cross lagged modeling. Psychologycal Journal. 2015;4(2):98-111. [DOI:10.1002/pchj.88]
20. Braunstein-Bercovitz H, Frish-Burstein S, Benjamin BA. The role of personal resources in work=family conflict: Implications for young mothers' well-being. Journal of Vocational Behavior. 2012;80(2):317-25. [DOI:10.1016/j.jvb.2011.10.003]
21. Hobfoll SE. Social and psychological resources and adaptation. Review of General Psychology. 2002;6(4):307. [DOI:10.1037/1089-2680.6.4.307]
22. Allen TD, Herst DE, Bruck CS, Sutton M. Consequences associated with work-to-family conflict: a review and agenda for future research. Journal of Occupational Health psychology. 2000;5(2):278. [DOI:10.1037/1076-8998.5.2.278]
23. Luthans F, Avolio BJ, Avey JB, Norman SM. Positive psychological capital: measurement and relationship with performance and satisfaction. Personnel Psychology. 2007;60(3):541-72. [DOI:10.1111/j.1744-6570.2007.00083.x]
24. Luthans F, Youssef CM, Avolio BJ. Psychological capital: developing the human competitive edge. Oxford: Oxford University Press; 2007.
25. Bakker AB, Demerouti E. The job demands-resources model: State of the art. Journal of Managerial Psychology. 2007;22(3):309-28. [DOI:10.1108/02683940710733115]
26. Bakker AB, Demerouti E. Towards a model of work engagement. Career Development International. 2008;13(3):209-23. [DOI:10.1108/13620430810870476]
27. Xanthopoulou D, Bakker AB, Demerouti E, Schaufeli WB. Reciprocal relationships between job resources, personal resources, and work engagement. Journal of Vocational Behavior. 2009;74(3):235-44. [DOI:10.1016/j.jvb.2008.11.003]
28. Bergheim K, Eid J, Hystad SW, Nielsen MB, Mearns K, Larsson G, Luthans B. The role of psychological capital in perception of safety climate among air traffic controllers. Journal of Leadership & Organizational Studies. 2013;20(2):232-41. [DOI:10.1177/1548051813475483]
29. Avey JB, Luthans F, Youssef CM. The additive value of positive psychological capital in predicting work attitudes and behaviors. Journal of Management. 2010;36(2):430-52. [DOI:10.1177/0149206308329961]
30. Nezamii A, Givarian H. An investigation of the effect of psychological capital on the burnout of nurses in a military hospital in Tehran. Ebnesina - IRIAF Health Administration. 2016;18(1):51-44. [Persian]
31. Karatepe OM, Karadas G. The effect of psychological capital on conflicts in the work=family interface, turnover and absence intentions. International Journal of Hospitality Management. 2014;43:132-43. [DOI:10.1016/j.ijhm.2014.09.005]
32. Paek S, Schuckert M, Kim TT, Lee G. Why is hospitality employees' psychological capital important? The effects of psychological capital on work engagement and employee morale. International Journal of Hospitality Management. 2015;50:9-26. [DOI:10.1016/j.ijhm.2015.07.001]
33. Yim HY, Seo HJ, Cho Y, Kim J. Mediating role of psychological capital in relationship between occupational stress and turnover Intention among nurses at veterans administration hospitals in Korea. Asian Nursing Research. 2017;11(1):6-12. [DOI:10.1016/j.anr.2017.01.002]
34. Keyko K, Cummings GG, Yonge O, Wong CA. Work engagement in professional nursing practice: a systematic review. International Journal of Nursing Studies. 2016;61:142-64. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2016.06.003]
35. Fallahi MB, Maleki E. Investigating the effect of perceived organizational support and values congruence on the employees' entrepreneurship behaviors (Shiraz Public Organizations as Case Study). Asian Journal of Management. 2014;5(3):335-40.
36. Fornell C, Larcker DF. Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of maMrketing Research. 1981:39-50.
37. Avey JB, Luthans F, Jensen SM. Psychological capital: A positive resource for combating employee stress and turnover. Human Resource Management. 2009;48(5):677-93. [DOI:10.1002/hrm.20294]
38. Allen TD, Johnson RC, Saboe KN, Cho E, Dumani S, Evans S. Dispositional variables and work family conflict: A meta-analysis. Journal of Vocational Behavior. 2012;80(1):17-26. [DOI:10.1016/j.jvb.2011.04.004]
39. Deuling JK, Burns L. Perfectionism and work-family conflict: Self-esteem and self-efficacy as mediator. Personality and Individual Differences. 2017;116:326-30. [DOI:10.1016/j.paid.2017.05.013]
40. Shockley KM, Singla N. Reconsidering work—family interactions and satisfaction: A meta-analysis. Journal of Management. 2011;37(3):861-86. [DOI:10.1177/0149206310394864]
41. Fallahi MB, Attafar A, Barzoki AS, Maleki E. An Analysis of the application of teaching organization components in Gas Company of Isfahan province. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. 2014;4(10):307-19. [DOI:10.5958/2249-7315.2014.01021.1]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Tabataba'i-Nasab S M, Sabokro M, Fallahi M B. The effect of psychological capital on work engagement with mediating role of work -family conflict among nurses. مدیریت پرستاری. 2017; 6 (1) :20-31
URL: http://ijnv.ir/article-1-503-fa.html

طباطبایی نسب سید محمد، سبک رو مهدی، فلاحی# محمد باقر. تأثیر سرمایه‌ی روانشناختی بر دلبستگی کاری با نقش میانجی تعارض کار- خانواده در پرستاران. فصلنامه مديريت پرستاري. 1396; 6 (1) :20-31

URL: http://ijnv.ir/article-1-503-fa.htmlدوره 6، شماره 1 - ( بهار 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه مدیریت پرستاری Quarterly Journal of Nursing Management
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 33 queries by YEKTAWEB 3876