[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تسهیلات پایگاه::
سازمان نظام پرستاری::
تماس با ما::
::
سازمان نظام پرستاری

سازمان نظام پرستاری

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
مجله پژوهشی پرستاری ایران

مجله پژوهشی پرستاری ایران

..
Scientifc Information Database
AWT IMAGE
..
فرم ها
..
سامانه نشریات پرستاری کشور

AWT IMAGE

..
:: دوره 5، شماره 2 - ( 4-1395 ) ::
جلد 5 شماره 2 صفحات 25-18 برگشت به فهرست نسخه ها
ﻋﻮاﻣﻞ ایجادﮐﻨﻨﺪه ﺗﻌﺎرض در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ
محسن گنجی زاده ، منصوره زاغری تفرشی ، کیانوش نیرومند زندی
چکیده:   (6426 مشاهده)
مقدمه: ﭘﺪیده ﺗﻌﺎرض در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻮاره ﻣﺸﮑﻞﺳﺎز ﺑﻮده و ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺎرایﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و اﻓﺰایﺶ ﻫﺰینهﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻌﺎرض یکی از اﺟﺰای ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب در زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ دﻻیل ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ایجاد ﻣﯽﺷﻮد.
هدف: این ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﻋﻮاﻣﻞ ایجادﮐﻨﻨﺪه ﺗﻌﺎرض در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳت.
مواد و روش‌ها: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ- ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮ روی 147 ﻧﻔﺮ از ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن‌ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ در آﺑﺎن ﻣﺎه 1394 اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ‌ﮔﯿﺮی ﺧﻮﺷﻪ‌ای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. داده‌ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺶ‌ﻧﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ‌ﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ با دو بعد عوامل فردی و سازمانی ﮐﻪ دارای ﭘﺎیایی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ روش اﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ (0/74= α و 0/82=ICC) ﺑﻮد ﺟﻤﻊ‌آوری و با آزﻣﻮن‌ﻫﺎی آﻣﺎری ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ(داﻣﻨﻪ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر، ﻓﺮاواﻧﯽ و درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ و ضریب تغییرات) تحت SPSS16 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: از بین 147 ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،81 درﺻﺪ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ ﮐﻞ ﺷﺮﮐﺖ‌ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن 82/30 ﺳﺎل ﺑﻮد. بررسی ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻌﺎرض با محاسبه ضریب تغییرات نشان داد که ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدی (73/64) ﺗأﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ایﺠﺎد ﺗﻌﺎرض در ﺑﯿﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ داﺷﺖ داﺷﺖ(22/62).
نتیجه‌گیری: ﻧﺘﺎیﺞ این ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰایﺶ آﮔﺎﻫﯽ مدیران پرستاری در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ ایجاد ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻌﺎرض ﺷﺪه و این اﻓﺰایش آﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ‌ﮔﺮدد ﺗﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎران را آماده نمایند که برای رﻓﻊ و یا ﮐﺎﻫﺶ این ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ روش‌ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺴﺎﻋﺪت یﮑﺪیﮕﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ ﺗﻌﺎرض را ﻣﺪیﺮیﺖ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎء ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎری ﮔﺮدد.
 
واژه‌های کلیدی: ﺗﻌﺎرض، ﭘﺮﺳﺘﺎران اورژانس، ﻋﻮاﻣﻞ فردی ایجادﮐﻨﻨﺪه ﺗﻌﺎرض، ﻋﻮاﻣﻞ سازمانی ایجادﮐﻨﻨﺪه ﺗﻌﺎرض
متن کامل [PDF 295 kb]   (3016 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1394/5/25 | پذیرش: 1396/2/6 | انتشار: 1396/4/3
فهرست منابع
1. Radfar F, Hozori MJ, Tvafyan SS, Compare the attitude of the employees and managers of hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences in relation to the management of conflict management. Journal of School of Public Health and Institute of Health Research. 2011., 9 (1): 66-59 .[Persian].
2. Turabi A, Akbari F, Arab M. Conflict management strategies among hospital administrators Lorestan. Hakim Research Journal. 2008: 11 (2): 58-54[Persian].
3. Amiri M. Knowledge, Attitude and Practice (KAP) managers SHahroud School of Medical Sciences in the field of conflict management. Knowledge horizon. 2006: (4) Yes (12): 56-50. [Persian].
4. Spaho K. Organizational Communication and Conflict Management. Management.2013: 18(1), 103-118.
5. Brinkert R. A literature review of conflict communication causes, costs, benefits and interventions in nursing. Journal of Nursing Management 2010:18, 145-156. [DOI:10.1111/j.1365-2834.2010.01061.x]
6. Taghipur A. Dejban R. Dezfooli KHadem G. Naami A. examined the relationship between communication skills and conflict resolution styles empowerment of managers. Quarterly social psychology research. 2011:1 (2) 44-17. [Persian].
7. Turani S. Ahmadi B. Caramy A. correlation between emotional intelligence and conflict, nurses and head nurses in emergency departments in hospitals of Iran University of Medical Sciences. Health Promotion Management. 2014: 3 (3): 46-37[Persian].
8. Payami Bousari M. Ebrahimi H. Ahmadi F. Abedi HA. Types and major causes of conflicts experienced by nurses: a qualitative analysis. Journal of Zanjan University of Medical Sciences. 2008: 16 (65): 76-67. [Persian].
9. Nekoeimoghadam M. Delavari SA. Slajafeh, M. GHorbani MH. the relationship between leadership styles and conflict management strategies used by senior and middle managers at teaching hospitals in Kerman. Quarterly Hospital.2010: 9 (1 and 2): 66-57.
10. Masoumpour SM. Rahimi SH Kharazmi E. Kavousi. Mosalah Nejad H. Abedi Z. Assessing waiting time in emergency department of Shahid Faghihi Hospital, Shiraz and presenting appropriate strategies using quality function deployment (QFD) method. Hakim.2013: 16 (2): 168-159. [Persian].
11. Mahmoudi H. Ebadi AS. Salimi H. Najafi MS. Mokhtari Nouri c. Shokrollahi F. Effect of nurse communication with the patient's level of anxiety, depression and stress in emergency Department. Journal of Critical Care Nurses.2010: 1 (3): 12-7.[Persian].
12. Tengilimoglu D. Kisa A. The Health Care Manager. 2005:1 (24) 55-60 [DOI:10.1097/00126450-200501000-00009]
13. Panahi M. Pourreza A. Akbari F. Rahimi A. Khalili Z. Sources of conflict between doctors and nurses in hospitals in the city of Ardabil. Quarterly Hospital.2013: 12 (4): 38-31. [Persian].
14. Esmailzadeh S. Survey of Comparative Frequency, Severity and Level of Conflict in ICU nurses in Academic and Non- Academic hospitals in Yazd. ShahidBeheshtiUniversity of Medical Sciences Faculty of Nursing and Midwifery,2011. [Persian].
15. Mousavian A. Pakzad A. Mirzad A. The impact of conflict on trust in the workplace. Police Human Development Address: 2009:6 (26) 87-73. [Persian].
16. Esmailzadeh S. Survey of Comparative Frequency, Severity and Level of Conflict in ICU nurses in Academic and Non- Academic hospitals in Yazd. Shahid Beheshti University of Medical Sciences Faculty of Nursing and Midwifery,2011.
17. Ergeneli A. Conflict Process & Conflict Handling. Hacettepe University Faculty of Economics and Administrative Sciences.2007: 1-29
18. Azoulay E. Prevalence and factors of intensive care conflict. American Journal of Respiratory Critical Care.2009:180 (9) 853-860. [DOI:10.1164/rccm.200810-1614OC]
19. Kaitelidou D. Kontogianni A. Galanis P. Siskou O. Mallidou A. Pavlakis A. Kostagiolas P. THeodorou M. Liaropoulos L. Conflict management and job satisfication in pediatric hospital in Greece. Journal of Nursing‌Management, 2012: 2,571-578
20. Dehghan Nayeri N. Negarandeh R. Conflict among Iranian hospital nurses: a qualitative study. Human Resources for Health. 2009: 7 (25) 1-8 [DOI:10.1186/1478-4491-7-25]
21. Moisoglou I. Panaglotis P. Galanis P. Siskou O. Maniadakis N. Kaiteldyu D. Conflict Management in a Greek public hospital: collaboration or avoidance? International Journal of Caring Sciences, 2014. 7. 75-82.
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ganji Zadeh M, Naderi M, Mansoureh Zaghari Tafreshi M, Niroumand Zandi K. Factors affecting conflict among emergency nurses. مدیریت پرستاری 2016; 5 (2) :18-25
URL: http://ijnv.ir/article-1-345-fa.html

گنجی زاده محسن، زاغری تفرشی منصوره، نیرومند زندی کیانوش. ﻋﻮاﻣﻞ ایجادﮐﻨﻨﺪه ﺗﻌﺎرض در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ. فصلنامه مديريت پرستاري. 1395; 5 (2) :18-25

URL: http://ijnv.ir/article-1-345-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 5، شماره 2 - ( 4-1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه مدیریت پرستاری Quarterly Journal of Nursing Management
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 48 queries by YEKTAWEB 4652